Blue Vision International Transport Co., Ltd.

Blue Vision International Transport Co., Ltd.

Người liên hệ: Mr Công Tra Huỳnh

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 33 Le Quoc Hung, Ward 12, District 04
  • 84-083-941-5551

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 33 Le Quoc Hung, Ward 12, District 04
  • 84-083-941-5551