SOUTHERN SEASKY LOGISTICS

SOUTHERN SEASKY LOGISTICS

Người liên hệ: Mr Sean Nguyen

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SOUTHERN SEASKY LOGISTICS

2021-02-23 10:06

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4609
Ngày đăng: 23-02-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 92.140.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 14-03-2021
T/T: 20 Ngày
ETD: SAT WEEKLY
Ghi chú:
+ LOCAL CHARGE
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-02-23