FreightMarkVietNam

FreightMarkVietNam

Người liên hệ: Ms. Uyên Nguyễn Trần Khánh

Chức vụ: Sales Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

FreightMarkVietNam

Người liên hệ: Ms. Uyên Nguyễn Trần Khánh

Chức vụ: Sales Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • Landmark 81 720A Điện Biên Phủ
  • +84 961215806
  • https://phaata.com/100000000002537
FreightMarkVietNam
Uyên Nguyễn Trần Khánh (FreightMarkVietNam)