Toho Taha Co., Ltd

Toho Taha Co., Ltd

Người liên hệ: Mr. Andy Boss

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Toho Taha Co., Ltd

Người liên hệ: Mr. Andy Boss

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 36/90/4 Highway 1, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
  • +84 0917009968
  • tohotaha.com.vn

Thông tin liên hệ

  • 36/90/4 Highway 1, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
  • +84 0917009968
  • tohotaha.com.vn
Toho Taha Co., Ltd
Andy Boss (Toho Taha Co., Ltd)