QA Shipping

QA Shipping

Contact person: Mr. Phúc Phạm

Pos: Sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

QA Shipping

Contact person: Mr. Phúc Phạm

Pos: Sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và logistics, QA Shipping tự tin mang đến các dịch vụ uy tín sau: Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển...

See more >>
 • 4.29, Tầng 5, Khu Officetel, Tòa nhà Lavita Charm, Số 46 Ðuờng số 1, Phuờng Truờng Thọ, Thành phố Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • +840****** Show
 • https://phaata.com/100000000004043

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Daily 34 Days
Direct
₫6,497,910
Detail:
THC ₫3,440,070 / Cont
BILL ₫1,019,280 / Cont
SEAL ₫254,820 / Cont
AMS ₫891,870 / Cont
TLX ₫891,870 / Cont
₫132,506,400 ₫139,004,310 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,877 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Busan
Ho Chi Minh
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫3,946,455
Detail:
THC ₫3,437,235 / Cont
DO ₫254,610 / Cont
LSS ₫254,610 / Cont
₫5,856,030 ₫9,802,485 31-05-2024
Busan
Ho Chi Minh
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 5 Days
Direct
₫5,092,200
Detail:
THC ₫4,582,980 / Cont
DO ₫254,610 / Cont
LSS ₫254,610 / Cont
₫11,202,840 ₫16,295,040 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,076 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Daily 15 Days
Direct
₫4,837,590
Detail:
THC ₫3,437,235 / Cont
BILL ₫1,145,745 / Cont
SEAL ₫254,610 / Cont
₫21,641,850 ₫26,479,440 31-05-2024
Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'GP Daily 15 Days
Direct
₫5,983,335
Detail:
THC ₫4,582,980 / Cont
BILL ₫1,145,745 / Cont
SEAL ₫254,610 / Cont
₫30,553,200 ₫36,536,535 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,530 Viewed

QA Shipping

Ref #98391 | 08-05-2024 09:11

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Daily 17 Days
Direct
₫1,654,705
Detail:
BILL ₫1,145,565 / Cont
SEAL ₫254,570 / Cont
TLX ₫254,570 / Cont
₫1,781,990 ₫3,436,695 31-05-2024
Ho Chi Minh
Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Daily 17 Days
Direct
₫1,654,705
Detail:
BILL ₫1,145,565 / Cont
SEAL ₫254,570 / Cont
TLX ₫254,570 / Cont
₫4,327,690 ₫5,982,395 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 839 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Daily 9 Days
Direct
₫1,654,705
Detail:
BILL ₫1,145,565 / Cont
SEAL ₫254,570 / Cont
TLX ₫254,570 / Cont
₫2,545,700 ₫4,200,405 31-05-2024
Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Daily 9 Days
Direct
₫1,654,705
Detail:
BILL ₫1,145,565 / Cont
SEAL ₫254,570 / Cont
TLX ₫254,570 / Cont
₫3,818,550 ₫5,473,255 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 116 Viewed

QA Shipping

Ref #98335 | 07-05-2024 13:53

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
General Cargo
Daily 7 Days
Direct
Refund 1,272,850
₫/cbm
-
₫1,680,162
D/O ₫636,425 / Set
THC ₫712,796 / CBM
EBS ₫330,941 / CBM
₫407,312 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 40,582 Viewed

QA Shipping

Ref #98309 | 07-05-2024 09:25

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Daily 4 Days
Direct
₫4,964,115
Detail:
THC ₫3,436,695 / Cont
BILL ₫1,145,565 / Cont
SEAL ₫381,855 / Cont
₫1,781,990 ₫6,746,105 31-05-2024
Ho Chi Minh
Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Daily 4 Days
Direct
₫6,109,680
Detail:
THC ₫4,582,260 / Cont
BILL ₫1,145,565 / Cont
SEAL ₫381,855 / Cont
₫4,073,120 ₫10,182,800 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 419 Viewed

QA Shipping

Ref #98307 | 07-05-2024 09:23

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Daily 9 Days
Direct
₫4,836,830
Detail:
THC ₫3,436,695 / Cont
BILL ₫1,145,565 / Cont
SEAL ₫254,570 / Cont
₫636,425 ₫5,473,255 31-05-2024
Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'GP Daily 9 Days
Direct
₫5,982,395
Detail:
THC ₫4,582,260 / Cont
BILL ₫1,145,565 / Cont
SEAL ₫254,570 / Cont
₫1,145,565 ₫7,127,960 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 165 Viewed

QA Shipping

07-05-2024 09:00

country
Estore Establishment Date : 07 May 2024