Little Duck Logistics
Little Duck Logistics

Little Duck Logistics

Người liên hệ: Mr Văn Hiệp Hứa

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Little Duck Logistics

2021-01-13 13:58

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4401
Ngày đăng: 13-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 46.320.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 15 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Tight space
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-01-13