SilverSea Co.,Ltd

SilverSea Co.,Ltd

Contact person: Ms. Pham Hanh

Pos: Salesman

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

SilverSea Co.,Ltd

Contact person: Ms. Pham Hanh

Pos: Salesman

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

SilverSea Co.,Ltd

Ref #74844 | 05-06-2023 10:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
San Antonio
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
San Antonio, Valparaiso, Chile
40'HQ Thu 56 Days
Transit
₫5,676,000
Detail:
THC ₫4,493,500 / Cont
BILL ₫946,000 / B/L
SEAL ₫236,500 / Cont
₫70,950,000 ₫76,626,000 30-06-2023
 • Comment
 • Share

SilverSea Co.,Ltd

Ref #74834 | 05-06-2023 10:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
20'GP Sat 34 Days
Transit
₫4,375,250
Detail:
THC ₫3,192,750 / Cont
BILL ₫946,000 / B/L
SEAL ₫236,500 / Cont
₫46,117,500 ₫50,492,750 30-06-2023
Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
40'GP Sat 34 Days
Transit
₫5,794,250
Detail:
THC ₫4,611,750 / Cont
BILL ₫946,000 / B/L
SEAL ₫236,500 / Cont
₫52,030,000 ₫57,824,250 30-06-2023
Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
40'HQ Sat 34 Days
Transit
₫5,794,250
Detail:
THC ₫4,611,750 / Cont
BILL ₫946,000 / B/L
SEAL ₫236,500 / Cont
₫52,030,000 ₫57,824,250 30-06-2023
 • Comment
 • Share

SilverSea Co.,Ltd

Ref #74832 | 05-06-2023 09:58

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
20'GP Mon 32 Days
Transit
₫4,375,250
Detail:
THC ₫3,192,750 / Cont
BILL ₫946,000 / B/L
SEAL ₫236,500 / Cont
₫32,400,500 ₫36,775,750 30-06-2023
Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
40'GP Mon 32 Days
Transit
₫5,794,250
Detail:
THC ₫4,611,750 / Cont
BILL ₫946,000 / B/L
SEAL ₫236,500 / Cont
₫44,935,000 ₫50,729,250 30-06-2023
Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
40'HQ Mon 32 Days
Transit
₫5,794,250
Detail:
THC ₫4,611,750 / Cont
BILL ₫946,000 / B/L
SEAL ₫236,500 / Cont
₫44,935,000 ₫50,729,250 30-06-2023
 • Comment
 • Share

SilverSea Co.,Ltd

Ref #66772 | 23-03-2023 08:58

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'RF Daily 6 Days
Direct
₫7,600,000
Detail:
THC ₫5,700,000 / Cont
BILL ₫950,000 / B/L
SEAL ₫237,500 / Cont
AMS ₫712,500 / B/L
₫19,712,500 ₫27,312,500 31-03-2023
Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'RQ Daily 6 Days
Direct
₫7,600,000
Detail:
THC ₫5,700,000 / Cont
BILL ₫950,000 / B/L
SEAL ₫237,500 / Cont
AMS ₫712,500 / B/L
₫19,712,500 ₫27,312,500 31-03-2023
 • Comment
 • Share

SilverSea Co.,Ltd

Ref #64847 | 07-03-2023 09:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Mon 7 Days
Direct
₫4,177,250
Detail:
THC ₫2,983,750 / Cont
BILL ₫954,800 / Cont
SEAL ₫238,700 / Cont
₫7,161,000 ₫11,338,250 31-03-2023
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Mon 7 Days
Direct
₫5,728,800
Detail:
THC ₫4,535,300 / Cont
BILL ₫954,800 / Cont
SEAL ₫238,700 / Cont
₫11,935,000 ₫17,663,800 31-03-2023
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Mon 7 Days
Direct
₫5,728,800
Detail:
THC ₫4,535,300 / Cont
BILL ₫954,800 / Cont
SEAL ₫238,700 / Cont
₫11,935,000 ₫17,663,800 31-03-2023
 • Comment
 • Share

có đi hàng lạnh không bạn

Hãy cập nhật thêm nhiều tuyến và nhiều hãng, có thể gửi bằng file pdf hoàn chỉnh và có đóng dấu công ty bạn để chúng tôi trình cho cấp trên được không?

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Davao City
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Davao City, Davao del Sur, Philippines
40'HQ Thu 17 Days
Transit
₫5,731,200
Detail:
THC ₫4,537,200 / Cont
BILL ₫955,200 / B/L
SEAL ₫238,800 / Cont
₫23,880,000 ₫29,611,200 31-03-2023
 • Comment
 • Share

SilverSea Co.,Ltd

Ref #64850 | 07-03-2023 09:19

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Mon 30 Days
Transit
₫4,177,250
Detail:
THC ₫2,983,750 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫34,611,500 ₫38,788,750 31-03-2023
Ho Chi Minh
Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
40'GP Mon 30 Days
Transit
₫5,728,800
Detail:
THC ₫4,535,300 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫36,998,500 ₫42,727,300 31-03-2023
Ho Chi Minh
Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
40'HQ Mon 30 Days
Transit
₫5,728,800
Detail:
THC ₫4,535,300 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫36,998,500 ₫42,727,300 31-03-2023
 • Comment
 • Share

SilverSea Co.,Ltd

Ref #64846 | 07-03-2023 09:12

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Sun 8 Days
Direct
₫4,177,250
Detail:
THC ₫2,983,750 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫5,251,400 ₫9,428,650 31-03-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Sun 8 Days
Direct
₫5,728,800
Detail:
THC ₫4,535,300 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫11,935,000 ₫17,663,800 31-03-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Sun 8 Days
Direct
₫5,728,800
Detail:
THC ₫4,535,300 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫11,935,000 ₫17,663,800 31-03-2023
 • Comment
 • Share

SilverSea Co.,Ltd

Ref #64845 | 07-03-2023 09:11

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Sun 16 Days
Transit
₫4,177,250
Detail:
THC ₫2,983,750 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫14,322,000 ₫18,499,250 31-03-2023
Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Sun 16 Days
Transit
₫5,728,800
Detail:
THC ₫4,535,300 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫26,257,000 ₫31,985,800 31-03-2023
Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'HQ Sun 16 Days
Transit
₫5,728,800
Detail:
THC ₫4,535,300 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫26,257,000 ₫31,985,800 31-03-2023
 • Comment
 • Share

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Sun 16 Days
Transit
₫4,177,250
Detail:
THC ₫2,983,750 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫28,644,000 ₫32,821,250 31-03-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Sun 16 Days
Transit
₫5,728,800
Detail:
THC ₫4,535,300 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫33,418,000 ₫39,146,800 31-03-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Sun 16 Days
Transit
₫5,728,800
Detail:
THC ₫4,535,300 / Cont
BILL ₫954,800 / B/L
SEAL ₫238,700 / Cont
₫33,418,000 ₫39,146,800 31-03-2023
 • Comment
 • Share
SilverSea Co.,Ltd
Pham Hanh (SilverSea Co.,Ltd )