SilverSea Co.,Ltd

SilverSea Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Pham Hanh

Chức vụ: Salesman

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SilverSea Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Pham Hanh

Chức vụ: Salesman

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'RF Thứ 4 25 Ngày
Chuyển tải
4.449.060₫
Chi tiết
THC 3.295.600₫ / Cont
BILL 941.600₫ / B/L
SEAL 211.860₫ / Cont
84.744.000₫ 89.193.060₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'RF Thứ 4 25 Ngày
Chuyển tải
7.038.460₫
Chi tiết
THC 5.885.000₫ / Cont
BILL 941.600₫ / B/L
SEAL 211.860₫ / Cont
145.948.000₫ 152.986.460₫ 31-08-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'RF Thứ 4 25 Ngày
Chuyển tải
4.449.060₫
Chi tiết
THC 3.295.600₫ / Cont
BILL 941.600₫ / B/L
SEAL 211.860₫ / Cont
84.744.000₫ 89.193.060₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'RF Thứ 4 25 Ngày
Chuyển tải
7.038.460₫
Chi tiết
THC 5.885.000₫ / Cont
BILL 941.600₫ / B/L
SEAL 211.860₫ / Cont
117.700.000₫ 124.738.460₫ 31-08-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
20'RF Thứ 4 25 Ngày
Chuyển tải
4.449.060₫
Chi tiết
THC 3.295.600₫ / Cont
BILL 941.600₫ / B/L
SEAL 211.860₫ / Cont
84.744.000₫ 89.193.060₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
40'RF Thứ 4 25 Ngày
Chuyển tải
7.038.460₫
Chi tiết
THC 5.885.000₫ / Cont
BILL 941.600₫ / B/L
SEAL 211.860₫ / Cont
117.700.000₫ 124.738.460₫ 31-08-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 4 10 Ngày
Đi thẳng
1.856.500₫
Chi tiết
BILL 940.000₫ / B/L
SEAL 211.500₫ / Cont
AFS 705.000₫ / B/L
11.750.000₫ 13.606.500₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Thứ 4 10 Ngày
Đi thẳng
1.856.500₫
Chi tiết
BILL 940.000₫ / B/L
SEAL 211.500₫ / Cont
AFS 705.000₫ / B/L
21.150.000₫ 23.006.500₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Thứ 4 10 Ngày
Đi thẳng
1.856.500₫
Chi tiết
BILL 940.000₫ / B/L
SEAL 211.500₫ / Cont
AFS 705.000₫ / B/L
21.150.000₫ 23.006.500₫ 31-08-2022

SilverSea Co.,Ltd

Ref #38275 | 02-08-2022 16:05

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Da Nang
Qingdao
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 5 12 Ngày
Đi thẳng
1.645.000₫
Chi tiết
BILL 940.000₫ / B/L
AFS 705.000₫ / B/L
10.340.000₫ 11.985.000₫ 31-08-2022

SilverSea Co.,Ltd

Ref #38400 | 03-08-2022 11:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
7.637.500₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 2.937.500₫ / Cont
CIC 2.350.000₫ / Cont
Cleaning Fee 235.000₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
7.637.500₫ 15.275.000₫ 31-08-2022
Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
11.280.000₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 4.112.500₫ / Cont
CIC 4.700.000₫ / Cont
Cleaning Fee 352.500₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
12.925.000₫ 24.205.000₫ 31-08-2022
Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
11.280.000₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 4.112.500₫ / Cont
CIC 4.700.000₫ / Cont
Cleaning Fee 352.500₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
12.925.000₫ 24.205.000₫ 31-08-2022

SilverSea Co.,Ltd

Ref #38402 | 03-08-2022 11:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
7.637.500₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 2.937.500₫ / Cont
CIC 2.350.000₫ / Cont
Cleaning Fee 235.000₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
7.050.000₫ 14.687.500₫ 31-08-2022
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
11.280.000₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 4.112.500₫ / Cont
CIC 4.700.000₫ / Cont
Cleaning Fee 352.500₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
11.750.000₫ 23.030.000₫ 31-08-2022
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
11.280.000₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 4.112.500₫ / Cont
CIC 4.700.000₫ / Cont
Cleaning Fee 352.500₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
11.750.000₫ 23.030.000₫ 31-08-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
7.637.500₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 2.937.500₫ / Cont
CIC 2.350.000₫ / Cont
Cleaning Fee 235.000₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
8.225.000₫ 15.862.500₫ 31-08-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
11.280.000₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 4.112.500₫ / Cont
CIC 4.700.000₫ / Cont
Cleaning Fee 352.500₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
14.100.000₫ 25.380.000₫ 31-08-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
11.280.000₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 4.112.500₫ / Cont
CIC 4.700.000₫ / Cont
Cleaning Fee 352.500₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
14.100.000₫ 25.380.000₫ 31-08-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
7.637.500₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 2.937.500₫ / Cont
CIC 2.350.000₫ / Cont
Cleaning Fee 235.000₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
8.812.500₫ 16.450.000₫ 31-08-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
11.280.000₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 4.112.500₫ / Cont
CIC 4.700.000₫ / Cont
Cleaning Fee 352.500₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
15.275.000₫ 26.555.000₫ 31-08-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
11.280.000₫
Chi tiết
D.O 940.000₫ / B/L
THC 4.112.500₫ / Cont
CIC 4.700.000₫ / Cont
Cleaning Fee 352.500₫ / Cont
Handling 1.175.000₫ / B/L
15.275.000₫ 26.555.000₫ 31-08-2022

Kính Gửi :Quý Công Ty????????VẬN CHUYỂN TA - CHUYÊN VẬN CHUYỂN SEA????????⛴ Vận chuyển DOOR TO DOOR (HCM đi các tỉnh miền Bắc,Trung và ngược lại)⛴ Trucking Kéo xe container đi các tỉnh ???????? Vận chuyển đường biển CY-CY ( HCM- Hải Phòng, Quảng Nam,Đà Nẵng, Nghệ An và ngược lại) ????Phương châm đối với hàng hóa của Qúy khách hàng ???????? Đảm bảo an toàn trong vận chuyển ???? Trọn gói , giá cước và dịch vụ tốt nhất???? Luôn support khách hàng thường xuyên vào mùa cao điểm cháy chỗ nhấtMr Thanh ????(zalo): 0917 835 837-0985 798 747 ✈️✈️VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA -KẾT NỐI THÀNH CÔNG ????????

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hong Kong
Ho Chi Minh
Hong Kong, Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
9.416.000₫
Chi tiết
THC 4.472.600₫ / Cont
CIC 2.354.000₫ / Cont
D.O 1.059.300₫ / B/L
Handling Fee 1.177.000₫ / B/L
Cleaning fee 353.100₫ / Cont
17.655.000₫ 27.071.000₫ 31-08-2022
SilverSea Co.,Ltd
Pham Hanh (SilverSea Co.,Ltd )