CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Contact person: Ms. Ana Nguyen

Pos: Sales Marketing

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Origin / Destination ETD Transit time Freight cost Origin cost Destination cost Total cost Valid till Booking
98982 Yokohama
> Hai Phong
Yokohama, Kanagawa, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 9 Days
₫127,420
/cbm
-
₫2,293,560
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫764,520 / CBM
₫2,420,980 31-05-2024
98981 Xingang
> Hai Phong
Xingang, Xingang, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 8 Days
₫-509,680
/cbm
-
₫2,395,496
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫866,456 / CBM
₫1,885,816 31-05-2024
98980 Xiamen
> Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 8 Days
₫-254,840
/cbm
-
₫2,471,948
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫942,908 / CBM
₫2,217,108 31-05-2024
98979 Tokyo
> Hai Phong
Tokyo, Tokyo, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 9 Days
₫127,420
/cbm
-
₫2,293,560
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫764,520 / CBM
₫2,420,980 31-05-2024
98978 Taichung
> Hai Phong
Taichung, Taichung, Taiwan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 2 Days
₫-509,680
/cbm
-
₫2,166,140
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫637,100 / CBM
₫1,656,460 31-05-2024
98977 Singapore
> Hai Phong
Singapore, Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 5 Days
₫-254,840
/cbm
-
₫2,166,140
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫637,100 / CBM
₫1,911,300 31-05-2024
98976 Shenzhen
> Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 7 Days
₫-509,680
/cbm
-
₫2,319,044
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫790,004 / CBM
₫1,809,364 31-05-2024
98975 Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 9 Days
₫-891,940
/cbm
-
₫2,319,044
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫790,004 / CBM
₫1,427,104 31-05-2024
98974 Rotterdam
> Hai Phong
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 50 Days
₫968,392
/cbm
-
₫2,166,140
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫637,100 / CBM
₫3,134,532 31-05-2024
98973 Port Said
> Hai Phong
Port Said, Bur Sa'id, Egypt
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 6 Days
₫-203,872
/cbm
-
₫2,166,140
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫637,100 / CBM
₫1,962,268 31-05-2024
  • Show