Panda Global Logistics

Panda Global Logistics

Contact person: Mr. Brian Quach

Pos: Sales Executive

Location: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

Review

Panda Global Logistics

Contact person: Mr. Brian Quach

Pos: Sales Executive

Location: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

Review

Introductions

Công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế uy tín với hơn 30 năm trong ngành Panda Logistics được thành lập vào tháng 4 năm 1989, bắt đầu với hoạt động vận chuyển hoàng hóa quốc tế đường biển. Công...

See more >>
 • Căn LK 08, Khu đô thị Mạnh Đức, Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 • +84 389458210
 • https://phaata.com/100000000003471

Panda Global Logistics

Ref #89689 | 01-12-2023 10:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Kattupalli
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
40'GP Wed/ Fri 20 Days
Direct
₫6,598,800
Detail:
THC ₫4,521,400 / Cont
BILL ₫977,600 / Cont
SEAL ₫244,400 / Cont
TELEX ₫855,400 / Cont
₫15,886,000 ₫22,484,800 14-12-2023
Hai Phong
Kattupalli
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
40'HQ Wed/ Fri 20 Days
Direct
₫6,598,800
Detail:
THC ₫4,521,400 / Cont
BILL ₫977,600 / Cont
SEAL ₫244,400 / Cont
TELEX ₫855,400 / Cont
₫15,886,000 ₫22,484,800 14-12-2023
 • Comment
 • Share

Panda Global Logistics

Ref #89687 | 01-12-2023 10:01

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Tue/ Thu 20 Days
Direct
₫5,132,400
Detail:
THC ₫3,055,000 / Cont
BILL ₫977,600 / Cont
SEAL ₫244,400 / Cont
TELEX ₫855,400 / Cont
₫14,053,000 ₫19,185,400 14-12-2023
Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Tue/ Thu 20 Days
Direct
₫6,598,800
Detail:
THC ₫4,521,400 / Cont
BILL ₫977,600 / Cont
SEAL ₫244,400 / Cont
TELEX ₫855,400 / Cont
₫18,330,000 ₫24,928,800 14-12-2023
Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Tue/ Thu 20 Days
Direct
₫6,598,800
Detail:
THC ₫4,521,400 / Cont
BILL ₫977,600 / Cont
SEAL ₫244,400 / Cont
TELEX ₫855,400 / Cont
₫18,330,000 ₫24,928,800 14-12-2023
 • Comment
 • Share

Panda Global Logistics

Ref #89686 | 01-12-2023 10:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Tue/ Thu 20 Days
Direct
₫5,132,400
Detail:
THC ₫3,055,000 / Cont
BILL ₫977,600 / Cont
SEAL ₫244,400 / Cont
TELEX ₫855,400 / Cont
₫14,053,000 ₫19,185,400 14-12-2023
Hai Phong
Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Tue/ Thu 20 Days
Direct
₫6,598,800
Detail:
THC ₫4,521,400 / Cont
BILL ₫977,600 / Cont
SEAL ₫244,400 / Cont
TELEX ₫855,400 / Cont
₫18,330,000 ₫24,928,800 14-12-2023
Hai Phong
Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Tue/ Thu 20 Days
Direct
₫6,598,800
Detail:
THC ₫4,521,400 / Cont
BILL ₫977,600 / Cont
SEAL ₫244,400 / Cont
TELEX ₫855,400 / Cont
₫18,330,000 ₫24,928,800 14-12-2023
 • Comment
 • Share

Panda Global Logistics

Ref #89255 | 21-11-2023 14:51

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Mon/ Sat 20 Days
Transit
₫6,201,600
Detail:
THC ₫3,161,600 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫43,289,600 ₫49,491,200 30-11-2023
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Mon/ Sat 20 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫54,112,000 ₫62,016,000 30-11-2023
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Mon/ Sat 20 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫54,112,000 ₫62,016,000 30-11-2023
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Mon/ Sat 20 Days
Transit
₫9,120,000
Detail:
THC ₫6,080,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫61,408,000 ₫70,528,000 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Panda Global Logistics

Ref #89254 | 21-11-2023 14:49

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Wayne, New York, United States
20'GP Wed/ Sat 30 Days
Transit
₫6,201,600
Detail:
THC ₫3,161,600 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
₫43,289,600 ₫49,491,200 30-11-2023
Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Wayne, New York, United States
40'GP Wed/ Sat 30 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
₫54,112,000 ₫62,016,000 30-11-2023
Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Wayne, New York, United States
40'HQ Wed/ Sat 30 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
₫54,112,000 ₫62,016,000 30-11-2023
Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Wayne, New York, United States
45'HQ Wed/ Sat 30 Days
Transit
₫9,120,000
Detail:
THC ₫6,080,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
₫61,408,000 ₫70,528,000 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Panda Global Logistics

Ref #89253 | 21-11-2023 14:47

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Oak Center
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oak Center, Wabasha, Minnesota, United States
20'GP Tue 20 Days
Transit
₫6,201,600
Detail:
THC ₫3,161,600 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
AMS ₫851,200 / Cont
₫31,616,000 ₫37,817,600 30-11-2023
Hai Phong
Oak Center
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oak Center, Wabasha, Minnesota, United States
40'GP Tue 20 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
AMS ₫851,200 / Cont
₫39,520,000 ₫47,424,000 30-11-2023
Hai Phong
Oak Center
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oak Center, Wabasha, Minnesota, United States
40'HQ Tue 20 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
AMS ₫851,200 / Cont
₫39,520,000 ₫47,424,000 30-11-2023
Hai Phong
Oak Center
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oak Center, Wabasha, Minnesota, United States
45'HQ Tue 20 Days
Transit
₫9,120,000
Detail:
THC ₫6,080,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
AMS ₫851,200 / Cont
₫46,937,600 ₫56,057,600 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Panda Global Logistics

Ref #89252 | 21-11-2023 14:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Wed/ Sun 25 Days
Transit
₫6,201,600
Detail:
THC ₫3,161,600 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫31,616,000 ₫37,817,600 30-11-2023
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Wed/ Sun 25 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫39,520,000 ₫47,424,000 30-11-2023
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Wed/ Sun 25 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫39,520,000 ₫47,424,000 30-11-2023
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
45'HQ Wed/ Sun 25 Days
Transit
₫9,120,000
Detail:
THC ₫6,080,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫46,937,600 ₫56,057,600 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Panda Global Logistics

Ref #89251 | 21-11-2023 14:42

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
20'GP Thu/ Fri 30 Days
Transit
₫6,201,600
Detail:
THC ₫3,161,600 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫41,344,000 ₫47,545,600 30-11-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
40'GP Thu/ Fri 30 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫51,680,000 ₫59,584,000 30-11-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
40'HQ Thu/ Fri 30 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫51,680,000 ₫59,584,000 30-11-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
45'HQ Thu/ Fri 30 Days
Transit
₫9,120,000
Detail:
THC ₫6,080,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫60,313,600 ₫69,433,600 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Panda Global Logistics

Ref #89250 | 21-11-2023 14:41

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Wed/ Sat 20 Days
Transit
₫6,201,600
Detail:
THC ₫3,161,600 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫41,344,000 ₫47,545,600 30-11-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Wed/ Sat 20 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫51,680,000 ₫59,584,000 30-11-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Wed/ Sat 20 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫51,680,000 ₫59,584,000 30-11-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Wed/ Sat 20 Days
Transit
₫9,120,000
Detail:
THC ₫6,080,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / B/L
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / B/L
AMS ₫851,200 / B/L
₫60,313,600 ₫69,433,600 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Panda Global Logistics

Ref #89249 | 21-11-2023 14:38

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Oak Center
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oak Center, Wabasha, Minnesota, United States
20'GP Mon/ Tue 20 Days
Transit
₫6,201,600
Detail:
THC ₫3,161,600 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
AMS ₫851,200 / Cont
₫29,184,000 ₫35,385,600 30-11-2023
Ho Chi Minh
Oak Center
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oak Center, Wabasha, Minnesota, United States
40'GP Mon/ Tue 20 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
AMS ₫851,200 / Cont
₫36,480,000 ₫44,384,000 30-11-2023
Ho Chi Minh
Oak Center
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oak Center, Wabasha, Minnesota, United States
40'HQ Mon/ Tue 20 Days
Transit
₫7,904,000
Detail:
THC ₫4,864,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
AMS ₫851,200 / Cont
₫36,480,000 ₫44,384,000 30-11-2023
Ho Chi Minh
Oak Center
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oak Center, Wabasha, Minnesota, United States
45'HQ Mon/ Tue 20 Days
Transit
₫9,120,000
Detail:
THC ₫6,080,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
TELEX ₫851,200 / Cont
AMS ₫851,200 / Cont
₫42,560,000 ₫51,680,000 30-11-2023
 • Comment
 • Share