GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Kris Nguyen

Chức vụ: Trường phòng Xuất khẩu

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Kris Nguyen

Chức vụ: Trường phòng Xuất khẩu

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Ref #90008 | 08-12-2023 10:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 7 6 Ngày
Đi thẳng
-977.600₫
/cbm
-
1.833.000₫
Handling charge 611.000₫ / Shipment
D/O 611.000₫ / Set
LCL CHARGE 611.000₫ / CBM
855.400₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Ref #89452 | 25-11-2023 11:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
CFS / CFS
Thứ 3 14 Ngày
Đi thẳng
-244.200₫
/cbm
976.800₫
Chi tiết
THC 146.520₫ / CBM
CFS 219.780₫ / CBM
Bill fee 488.400₫ / Set
Fuel surcharge 122.100₫ / CBM
-
732.600₫ 15-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Ref #89453 | 25-11-2023 11:32

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Fukuyama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fukuyama, Hiroshima, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 17 Ngày
Chuyển tải
244.200₫
/cbm
927.960₫
Chi tiết
THC 146.520₫ / CBM
CFS 219.780₫ / CBM
Bill fee 488.400₫ / Set
Fuel surcharge 73.260₫ / CBM
-
1.172.160₫ 14-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Ref #89454 | 25-11-2023 11:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hakata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hakata, Fukuoka, Japan
CFS / CFS
Chủ nhật 17 Ngày
Chuyển tải
-122.100₫
/cbm
927.960₫
Chi tiết
THC 146.520₫ / CBM
CFS 219.780₫ / CBM
Bill fee 488.400₫ / Set
Fuel surcharge 73.260₫ / CBM
-
805.860₫ 14-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Ref #89455 | 25-11-2023 11:34

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Manzanillo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manzanillo, Colima, Mexico
CFS / CFS
Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
610.500₫
/cbm
1.587.300₫
Chi tiết
THC 146.520₫ / CBM
AMS 610.500₫ / Set
CFS 219.780₫ / CBM
Bill fee 488.400₫ / Set
Fuel surcharge 122.100₫ / CBM
-
2.197.800₫ 14-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Ref #89458 | 25-11-2023 11:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hamad
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamad, Doha, Qatar
CFS / CFS
Thứ 2 30 Ngày
Chuyển tải
366.300₫
/cbm
976.800₫
Chi tiết
THC 146.520₫ / CBM
CFS 219.780₫ / CBM
Bill fee 488.400₫ / Set
Fuel surcharge 122.100₫ / CBM
-
1.343.100₫ 10-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Ref #89953 | 07-12-2023 09:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Cagayan de Oro City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Philippines
CFS / CFS
Thứ 2 30 Ngày
Chuyển tải
2.198.700₫
/cbm
1.050.490₫
Chi tiết
THC 146.580₫ / CBM
CFS 219.870₫ / CBM
Bill fee 488.600₫ / Set
Fuel surcharge 195.440₫ / CBM
-
3.249.190₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Ref #89957 | 07-12-2023 09:10

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
San Juan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
San Juan, Puerto Rico
CFS / CFS
Thứ 2 35 Ngày
Chuyển tải
366.450₫
/cbm
1.050.490₫
Chi tiết
THC 146.580₫ / CBM
CFS 219.870₫ / CBM
Bill fee 488.600₫ / Set
Fuel surcharge 195.440₫ / CBM
-
1.416.940₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Ref #89963 | 07-12-2023 09:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
CFS / CFS
Thứ 5 16 Ngày
Đi thẳng
-366.450₫
/cbm
977.200₫
Chi tiết
THC 146.580₫ / CBM
CFS 219.870₫ / CBM
Bill fee 488.600₫ / Set
Fuel surcharge 122.150₫ / CBM
-
610.750₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

GOLD MARINE AGENCY TRANSPORT CO., LTD

Ref #89985 | 07-12-2023 14:19

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
CFS / CFS
Thứ 3 12 Ngày
Đi thẳng
-244.400₫
/cbm
1.197.560₫
Chi tiết
THC 146.640₫ / CBM
CFS 219.960₫ / CBM
Bill fee 708.760₫ / Set
Fuel surcharge 122.200₫ / CBM
-
953.160₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ