Interchains JSC

Interchains JSC

Contact person: Mr. Mark Mac

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Interchains JSC

Contact person: Mr. Mark Mac

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Interchains là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển. Với mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm chuyên sâu, chúng tôi cung c...

See more >>
Interchains JSC

Interchains JSC

country

Shipping service | - | - (Air)

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till


Days
Direct
-
Surchages included
  • Book now
  • Contact
  • Chat now
  • Share