Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>
Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #56193 | 24-11-2022 09:46

country

Shipping service | Ho Chi Minh (Cat Lai) - Los Angeles | Vietnam-United States (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Wed 23 Days
Direct
₫6,835,950
Detail:
THC ₫4,598,730 / Cont
BILL ₫994,320 / B/L
SEAL ₫248,580 / Cont
AMS ₫994,320 / B/L
₫33,061,140 ₫39,897,090 15-12-2022
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 639 Viewed