Cty TNHH Không Hải Vận

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #64590 | 05-03-2023 18:30

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Wed 8 Days
Direct
₫8,248,950
Detail:
THC ₫3,466,950 / Cont
BILL ₫956,400 / B/L
CIC ₫2,869,200 / Cont
HANDLING ₫956,400 / B/L
₫1,195,500 ₫9,444,450 31-03-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,926 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'RF Thu 15 Days
Direct
₫7,173,000
Detail:
THC ₫5,977,500 / Cont
BILL ₫956,400 / B/L
SEAL ₫239,100 / Cont
₫52,602,000 ₫59,775,000 31-03-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 498 Viewed

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #63079 | 19-02-2023 20:43

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Wed 7 Days
Direct
₫6,221,800
Detail:
THC ₫2,991,250 / Cont
BILL ₫957,200 / B/L
CIC ₫1,435,800 / Cont
HANDLING ₫837,550 / Cont
₫1,196,500 ₫7,418,300 31-03-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,740 Viewed

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #61906 | 04-02-2023 10:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
40'HQ Fri 8 Days
Direct
₫7,912,700
Detail:
THC ₫5,786,900 / Cont
BILL ₫944,800 / Cont
SEAL ₫236,200 / Cont
ENS ₫944,800 / Cont
₫17,715,000 ₫25,627,700 28-02-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 11,542 Viewed

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #56193 | 24-11-2022 09:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Wed 23 Days
Direct
₫6,835,950
Detail:
THC ₫4,598,730 / Cont
BILL ₫994,320 / B/L
SEAL ₫248,580 / Cont
AMS ₫994,320 / B/L
₫33,061,140 ₫39,897,090 15-12-2022
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 630 Viewed

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #46125 | 27-09-2022 14:36

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Wed 25 Days
Direct
₫4,173,750
Detail:
THC ₫2,981,250 / Cont
BILL ₫954,000 / B/L
SEAL ₫238,500 / Cont
₫50,085,000 ₫54,258,750 31-10-2022
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,137 Viewed

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #46118 | 27-09-2022 14:29

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Wed 35 Days
Direct
₫5,604,750
Detail:
THC ₫3,458,250 / Cont
BILL ₫954,000 / B/L
SEAL ₫238,500 / Cont
AMS ₫954,000 / B/L
₫107,325,000 ₫112,929,750 14-10-2022
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 244 Viewed

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #46116 | 27-09-2022 14:27

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Wed 35 Days
Direct
₫6,558,750
Detail:
THC ₫4,412,250 / Cont
BILL ₫954,000 / B/L
SEAL ₫238,500 / Cont
AMS ₫954,000 / B/L
₫155,025,000 ₫161,583,750 14-10-2022
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 573 Viewed

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #44873 | 21-09-2022 11:40

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Wed 3 Days
Direct
119,050
₫/cbm
-
₫2,642,910
Handling charge ₫952,400 / Shipment
D/O ₫952,400 / Set
THC ₫166,670 / CBM
CFS ₫404,770 / CBM
CIC ₫166,670 / CBM
₫2,761,960 31-10-2022
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 11,971 Viewed

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #43446 | 13-09-2022 11:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thu 28 Days
Direct
₫7,337,700
Detail:
THC ₫4,378,950 / Cont
BILL ₫946,800 / B/L
SEAL ₫236,700 / Cont
AMS ₫946,800 / B/L
TELEX ₫828,450 / B/L
₫80,478,000 ₫87,815,700 30-09-2022
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,690 Viewed