Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>
Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #46125 | 27-09-2022 14:36

country

Shipping service | Ho Chi Minh - Sydney | Vietnam-Australia (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Wed 25 Days
Direct
₫4,173,750
Detail:
THC ₫2,981,250 / Cont
BILL ₫954,000 / B/L
SEAL ₫238,500 / Cont
₫50,085,000 ₫54,258,750 31-10-2022
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 1,140 Viewed