CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

See more >>

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #89835 | 05-12-2023 11:21

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Thu/ Sun 45 Days
Transit
₫6,121,700
Detail:
THC ₫3,060,850 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫47,090,000 ₫53,211,700 14-12-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Thu/ Sun 45 Days
Transit
₫7,298,950
Detail:
THC ₫4,238,100 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫58,862,500 ₫66,161,450 14-12-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'HQ Thu/ Sun 45 Days
Transit
₫7,298,950
Detail:
THC ₫4,238,100 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫58,862,500 ₫66,161,450 14-12-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
45'HQ Thu/ Sun 45 Days
Transit
₫7,298,950
Detail:
THC ₫4,238,100 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫73,695,850 ₫80,994,800 14-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #89760 | 04-12-2023 08:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Tue/ Sun 27 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫3,029,000 / Cont
BILL FEE ₫1,048,500 / B/L
TELEX ₫815,500 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
AMS ₫932,000 / Cont
₫39,144,000 ₫45,202,000 14-12-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Tue/ Sun 27 Days
Transit
₫7,223,000
Detail:
THC ₫4,194,000 / Cont
BILL FEE ₫1,048,500 / B/L
TELEX ₫815,500 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
AMS ₫932,000 / Cont
₫48,930,000 ₫56,153,000 14-12-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Tue/ Sun 27 Days
Transit
₫7,223,000
Detail:
THC ₫4,194,000 / Cont
BILL FEE ₫1,048,500 / B/L
TELEX ₫815,500 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
AMS ₫932,000 / Cont
₫48,930,000 ₫56,153,000 14-12-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
45'HQ Tue/ Sun 27 Days
Transit
₫7,223,000
Detail:
THC ₫4,194,000 / Cont
BILL FEE ₫1,048,500 / B/L
TELEX ₫815,500 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
AMS ₫932,000 / Cont
₫57,551,000 ₫64,774,000 14-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #89742 | 02-12-2023 08:42

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Mon/ Fri/ Sat 28 Days
Direct
₫6,071,780
Detail:
THC ₫3,035,890 / Cont
BILL FEE ₫1,050,885 / B/L
TELEX ₫817,355 / B/L
SEAL ₫233,530 / Cont
AMS ₫934,120 / Cont
₫47,640,120 ₫53,711,900 14-12-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Mon/ Fri/ Sat 28 Days
Direct
₫7,239,430
Detail:
THC ₫4,203,540 / Cont
BILL FEE ₫1,050,885 / B/L
TELEX ₫817,355 / B/L
SEAL ₫233,530 / Cont
AMS ₫934,120 / Cont
₫59,783,680 ₫67,023,110 14-12-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Mon/ Fri/ Sat 28 Days
Direct
₫7,239,430
Detail:
THC ₫4,203,540 / Cont
BILL FEE ₫1,050,885 / B/L
TELEX ₫817,355 / B/L
SEAL ₫233,530 / Cont
AMS ₫934,120 / Cont
₫59,783,680 ₫67,023,110 14-12-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Mon/ Fri/ Sat 28 Days
Direct
₫7,239,430
Detail:
THC ₫4,203,540 / Cont
BILL FEE ₫1,050,885 / B/L
TELEX ₫817,355 / B/L
SEAL ₫233,530 / Cont
AMS ₫934,120 / Cont
₫68,190,760 ₫75,430,190 14-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #89631 | 30-11-2023 09:08

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
20'GP Tue/ Sat 48 Days
Transit
₫6,121,700
Detail:
THC ₫3,060,850 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫74,637,650 ₫80,759,350 14-12-2023
Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'GP Tue/ Sat 48 Days
Transit
₫7,298,950
Detail:
THC ₫4,238,100 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫87,116,500 ₫94,415,450 14-12-2023
Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'HQ Tue/ Sat 48 Days
Transit
₫7,298,950
Detail:
THC ₫4,238,100 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫87,116,500 ₫94,415,450 14-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #89556 | 29-11-2023 08:34

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Sun 40 Days
Transit
₫6,121,700
Detail:
THC ₫3,060,850 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫32,021,200 ₫38,142,900 14-12-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Sun 40 Days
Transit
₫7,298,950
Detail:
THC ₫4,238,100 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫40,026,500 ₫47,325,450 14-12-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Sun 40 Days
Transit
₫7,298,950
Detail:
THC ₫4,238,100 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫40,026,500 ₫47,325,450 14-12-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
45'HQ Sun 40 Days
Transit
₫7,298,950
Detail:
THC ₫4,238,100 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫46,383,650 ₫53,682,600 14-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #89516 | 28-11-2023 08:41

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Fremantle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fremantle, Western Australia, Australia
20'GP Mon/ Wed/ Sat/ Sun 21 Days
Transit
₫5,126,000
Detail:
THC ₫3,029,000 / Cont
BILL FEE ₫1,048,500 / B/L
TELEX ₫815,500 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
₫11,184,000 ₫16,310,000 14-12-2023
Ho Chi Minh
Fremantle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fremantle, Western Australia, Australia
40'GP Mon/ Wed/ Sat/ Sun 21 Days
Transit
₫6,291,000
Detail:
THC ₫4,194,000 / Cont
BILL FEE ₫1,048,500 / B/L
TELEX ₫815,500 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
₫22,368,000 ₫28,659,000 14-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #89501 | 27-11-2023 14:53

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Hakata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hakata, Fukuoka, Japan
20'GP Fri/ Sat/ Sun 3 Days
Direct
₫5,009,500
Detail:
THC ₫3,029,000 / Cont
BILL ₫932,000 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
TELEX ₫815,500 / B/L
₫1,631,000 ₫6,640,500 15-12-2023
Ho Chi Minh
Hakata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hakata, Fukuoka, Japan
40'GP Fri/ Sat/ Sun 3 Days
Direct
₫6,174,500
Detail:
THC ₫4,194,000 / Cont
BILL ₫932,000 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
TELEX ₫815,500 / B/L
₫3,262,000 ₫9,436,500 15-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #89378 | 24-11-2023 09:05

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Tue/ Sun 27 Days
Transit
₫5,980,000
Detail:
THC ₫2,990,000 / Cont
BILL FEE ₫1,035,000 / B/L
TELEX ₫805,000 / B/L
SEAL ₫230,000 / Cont
AMS ₫920,000 / Cont
₫36,110,000 ₫42,090,000 30-11-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Tue/ Sun 27 Days
Transit
₫7,130,000
Detail:
THC ₫4,140,000 / Cont
BILL FEE ₫1,035,000 / B/L
TELEX ₫805,000 / B/L
SEAL ₫230,000 / Cont
AMS ₫920,000 / Cont
₫45,540,000 ₫52,670,000 30-11-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Tue/ Sun 27 Days
Transit
₫7,130,000
Detail:
THC ₫4,140,000 / Cont
BILL FEE ₫1,035,000 / B/L
TELEX ₫805,000 / B/L
SEAL ₫230,000 / Cont
AMS ₫920,000 / Cont
₫45,540,000 ₫52,670,000 30-11-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
45'HQ Tue/ Sun 27 Days
Transit
₫7,130,000
Detail:
THC ₫4,140,000 / Cont
BILL FEE ₫1,035,000 / B/L
TELEX ₫805,000 / B/L
SEAL ₫230,000 / Cont
AMS ₫920,000 / Cont
₫53,820,000 ₫60,950,000 30-11-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #89291 | 23-11-2023 08:41

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Sat 50 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫3,029,000 / Cont
BILL ₫1,048,500 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
TELEX ₫815,500 / B/L
AMS ₫932,000 / Cont
₫29,125,000 ₫35,183,000 30-11-2023
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Sat 50 Days
Transit
₫7,223,000
Detail:
THC ₫4,194,000 / Cont
BILL ₫1,048,500 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
TELEX ₫815,500 / B/L
AMS ₫932,000 / Cont
₫36,581,000 ₫43,804,000 30-11-2023
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Sat 50 Days
Transit
₫7,223,000
Detail:
THC ₫4,194,000 / Cont
BILL ₫1,048,500 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
TELEX ₫815,500 / B/L
AMS ₫932,000 / Cont
₫42,639,000 ₫49,862,000 30-11-2023
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
45'HQ Sat 50 Days
Transit
₫7,223,000
Detail:
THC ₫4,194,000 / Cont
BILL ₫1,048,500 / B/L
SEAL ₫233,000 / Cont
TELEX ₫815,500 / B/L
AMS ₫932,000 / Cont
₫42,639,000 ₫49,862,000 30-11-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #89243 | 21-11-2023 08:40

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Mon/ Wed/ Sat/ Sun 50 Days
Transit
₫6,121,700
Detail:
THC ₫3,060,850 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫48,267,250 ₫54,388,950 30-11-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Mon/ Wed/ Sat/ Sun 50 Days
Transit
₫7,298,950
Detail:
THC ₫4,238,100 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫60,275,200 ₫67,574,150 30-11-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'HQ Mon/ Wed/ Sat/ Sun 50 Days
Transit
₫7,298,950
Detail:
THC ₫4,238,100 / Cont
BILL FEE ₫1,059,525 / B/L
TELEX ₫824,075 / B/L
SEAL ₫235,450 / Cont
AMS ₫941,800 / Cont
₫60,275,200 ₫67,574,150 30-11-2023
 • Comment
 • Share