CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

See more >>

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #102322 | 13-07-2024 08:40

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Wilmington
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wilmington, New Hanover, North Carolina, United States
20'GP Mon/ Fri 55 Days
Transit
₫6,604,000
Detail:
THC ₫3,302,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫229,489,000 ₫236,093,000 31-07-2024
Ho Chi Minh
Wilmington
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wilmington, New Hanover, North Carolina, United States
40'GP Mon/ Fri 55 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫278,130,000 ₫286,004,000 31-07-2024
Ho Chi Minh
Wilmington
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wilmington, New Hanover, North Carolina, United States
40'HQ Mon/ Fri 55 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫278,130,000 ₫286,004,000 31-07-2024
Ho Chi Minh
Wilmington
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wilmington, New Hanover, North Carolina, United States
45'HQ Mon/ Fri 55 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫287,528,000 ₫295,402,000 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,170 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #102215 | 12-07-2024 08:47

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
20'GP Mon/ Tue/ Wed/ Fri 44 Days
Transit
₫6,610,500
Detail:
THC ₫3,305,250 / Cont
BILL FEE ₫1,144,125 / B/L
TELEX ₫889,875 / B/L
SEAL ₫254,250 / Cont
AMS ₫1,017,000 / Cont
₫171,364,500 ₫177,975,000 31-07-2024
Ho Chi Minh
Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
40'GP Mon/ Tue/ Wed/ Fri 44 Days
Transit
₫7,881,750
Detail:
THC ₫4,576,500 / Cont
BILL FEE ₫1,144,125 / B/L
TELEX ₫889,875 / B/L
SEAL ₫254,250 / Cont
AMS ₫1,017,000 / Cont
₫214,332,750 ₫222,214,500 31-07-2024
Ho Chi Minh
Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
40'HQ Mon/ Tue/ Wed/ Fri 44 Days
Transit
₫7,881,750
Detail:
THC ₫4,576,500 / Cont
BILL FEE ₫1,144,125 / B/L
TELEX ₫889,875 / B/L
SEAL ₫254,250 / Cont
AMS ₫1,017,000 / Cont
₫214,332,750 ₫222,214,500 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,356 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #102170 | 11-07-2024 09:16

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
20'GP Fri 40 Days
Transit
₫6,578,000
Detail:
THC ₫3,289,000 / Cont
BILL FEE ₫1,138,500 / B/L
TELEX ₫885,500 / B/L
SEAL ₫253,000 / Cont
AMS ₫1,012,000 / Cont
₫238,579,000 ₫245,157,000 30-07-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'GP Fri 40 Days
Transit
₫7,843,000
Detail:
THC ₫4,554,000 / Cont
BILL FEE ₫1,138,500 / B/L
TELEX ₫885,500 / B/L
SEAL ₫253,000 / Cont
AMS ₫1,012,000 / Cont
₫298,464,100 ₫306,307,100 30-07-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'HQ Fri 40 Days
Transit
₫7,843,000
Detail:
THC ₫4,554,000 / Cont
BILL FEE ₫1,138,500 / B/L
TELEX ₫885,500 / B/L
SEAL ₫253,000 / Cont
AMS ₫1,012,000 / Cont
₫298,464,100 ₫306,307,100 30-07-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
45'HQ Fri 40 Days
Transit
₫7,843,000
Detail:
THC ₫4,554,000 / Cont
BILL FEE ₫1,138,500 / B/L
TELEX ₫885,500 / B/L
SEAL ₫253,000 / Cont
AMS ₫1,012,000 / Cont
₫377,729,000 ₫385,572,000 30-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,244 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #102128 | 10-07-2024 08:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Sun 20 Days
Direct
₫7,843,000
Detail:
THC ₫4,554,000 / Cont
BILL ₫1,138,500 / B/L
SEAL ₫253,000 / Cont
TELEX ₫885,500 / B/L
AMS ₫1,012,000 / Cont
₫195,822,000 ₫203,665,000 14-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,506 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #101969 | 09-07-2024 09:15

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
20'GP Tue/ Sat 48 Days
Transit
₫6,604,000
Detail:
THC ₫3,302,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫264,160,000 ₫270,764,000 14-07-2024
Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'GP Tue/ Sat 48 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫293,471,600 ₫301,345,600 14-07-2024
Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'HQ Tue/ Sat 48 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫293,471,600 ₫301,345,600 14-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 564 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #101681 | 08-07-2024 09:07

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
20'GP Tue 40 Days
Transit
₫6,604,000
Detail:
THC ₫3,302,000 / Cont
BILL ₫1,143,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
TELEX ₫889,000 / B/L
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫184,962,800 ₫191,566,800 14-07-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'GP Tue 40 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL ₫1,143,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
TELEX ₫889,000 / B/L
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫217,424,000 ₫225,298,000 14-07-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'HQ Tue 40 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL ₫1,143,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
TELEX ₫889,000 / B/L
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫217,424,000 ₫225,298,000 14-07-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
45'HQ Tue 40 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL ₫1,143,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
TELEX ₫889,000 / B/L
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫224,282,000 ₫232,156,000 14-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,471 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #101640 | 06-07-2024 08:34

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
20'GP Mon/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 38 Days
Direct
₫6,477,000
Detail:
THC ₫3,302,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
ACI ₫889,000 / Cont
₫161,620,200 ₫168,097,200 14-07-2024
Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
40'GP Mon/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 38 Days
Direct
₫7,747,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
ACI ₫889,000 / Cont
₫203,200,000 ₫210,947,000 14-07-2024
Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
40'HQ Mon/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 38 Days
Direct
₫7,747,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
ACI ₫889,000 / Cont
₫203,200,000 ₫210,947,000 14-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 14,237 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #101587 | 05-07-2024 09:07

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Wed/ Fri/ Sun 40 Days
Transit
₫6,604,000
Detail:
THC ₫3,302,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫176,911,000 ₫183,515,000 14-07-2024
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Wed/ Fri/ Sun 40 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫220,776,800 ₫228,650,800 14-07-2024
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Wed/ Fri/ Sun 40 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫220,776,800 ₫228,650,800 14-07-2024
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
45'HQ Wed/ Fri/ Sun 40 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫279,019,000 ₫286,893,000 14-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,796 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #101535 | 04-07-2024 09:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
20'GP Mon/ Fri/ Sat 45 Days
Transit
₫6,604,000
Detail:
THC ₫3,302,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫251,866,400 ₫258,470,400 14-07-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'GP Mon/ Fri/ Sat 45 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫279,654,000 ₫287,528,000 14-07-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'HQ Mon/ Fri/ Sat 45 Days
Transit
₫7,874,000
Detail:
THC ₫4,572,000 / Cont
BILL FEE ₫1,143,000 / B/L
TELEX ₫889,000 / B/L
SEAL ₫254,000 / Cont
AMS ₫1,016,000 / Cont
₫279,654,000 ₫287,528,000 14-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 9,048 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #101430 | 03-07-2024 08:47

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Tue/ Wed/ Fri/ Sat 49 Days
Transit
₫6,607,900
Detail:
THC ₫3,303,950 / Cont
BILL FEE ₫1,143,675 / B/L
TELEX ₫889,525 / B/L
SEAL ₫254,150 / Cont
AMS ₫1,016,600 / Cont
₫249,575,300 ₫256,183,200 14-07-2024
Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'GP Tue/ Wed/ Fri/ Sat 49 Days
Transit
₫7,878,650
Detail:
THC ₫4,574,700 / Cont
BILL FEE ₫1,143,675 / B/L
TELEX ₫889,525 / B/L
SEAL ₫254,150 / Cont
AMS ₫1,016,600 / Cont
₫277,074,330 ₫284,952,980 14-07-2024
Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'HQ Tue/ Wed/ Fri/ Sat 49 Days
Transit
₫7,878,650
Detail:
THC ₫4,574,700 / Cont
BILL FEE ₫1,143,675 / B/L
TELEX ₫889,525 / B/L
SEAL ₫254,150 / Cont
AMS ₫1,016,600 / Cont
₫277,074,330 ₫284,952,980 14-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,371 Viewed