CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

See more >>

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97561 | 17-04-2024 08:50

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
20'GP Mon/ Fri/ Sat 45 Days
Transit
₫6,448,000
Detail:
THC ₫3,224,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫81,840,000 ₫88,288,000 30-04-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'GP Mon/ Fri/ Sat 45 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫91,016,000 ₫98,704,000 30-04-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'HQ Mon/ Fri/ Sat 45 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫91,016,000 ₫98,704,000 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,348 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97515 | 16-04-2024 08:51

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Tue/ Wed/ Fri/ Sat 49 Days
Transit
₫6,448,000
Detail:
THC ₫3,224,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫79,508,800 ₫85,956,800 30-04-2024
Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'GP Tue/ Wed/ Fri/ Sat 49 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫88,188,800 ₫95,876,800 30-04-2024
Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'HQ Tue/ Wed/ Fri/ Sat 49 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫83,228,800 ₫90,916,800 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,029 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97438 | 15-04-2024 08:43

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
20'GP Mon/ Tue/ Wed/ Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
₫6,448,000
Detail:
THC ₫3,224,000 / Cont
BILL ₫1,116,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
TELEX ₫868,000 / B/L
AMS ₫992,000 / Cont
₫79,508,800 ₫85,956,800 30-04-2024
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
40'GP Mon/ Tue/ Wed/ Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL ₫1,116,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
TELEX ₫868,000 / B/L
AMS ₫992,000 / Cont
₫88,040,000 ₫95,728,000 30-04-2024
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
40'HQ Mon/ Tue/ Wed/ Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL ₫1,116,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
TELEX ₫868,000 / B/L
AMS ₫992,000 / Cont
₫88,040,000 ₫95,728,000 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 65 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97413 | 13-04-2024 08:59

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Mon/ Fri/ Sat 28 Days
Direct
₫6,448,000
Detail:
THC ₫3,224,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫81,840,000 ₫88,288,000 30-04-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Mon/ Fri/ Sat 28 Days
Direct
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫90,842,400 ₫98,530,400 30-04-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Mon/ Fri/ Sat 28 Days
Direct
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫90,842,400 ₫98,530,400 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 145 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97356 | 12-04-2024 08:51

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
20'GP Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
₫6,820,000
Detail:
THC ₫3,224,000 / Cont
BILL ₫1,116,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
TELEX ₫868,000 / B/L
AMS ₫992,000 / Cont
LWS ₫372,000 / Cont
₫114,972,800 ₫121,792,800 14-04-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
40'GP Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
₫8,432,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL ₫1,116,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
TELEX ₫868,000 / B/L
AMS ₫992,000 / Cont
LWS ₫744,000 / Cont
₫144,088,000 ₫152,520,000 14-04-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
40'HQ Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
₫8,432,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL ₫1,116,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
TELEX ₫868,000 / B/L
AMS ₫992,000 / Cont
LWS ₫744,000 / Cont
₫144,088,000 ₫152,520,000 14-04-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
45'HQ Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
₫8,432,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL ₫1,116,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
TELEX ₫868,000 / B/L
AMS ₫992,000 / Cont
LWS ₫744,000 / Cont
₫182,156,000 ₫190,588,000 14-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,953 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97317 | 11-04-2024 09:13

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
20'GP Fri 40 Days
Transit
₫6,448,000
Detail:
THC ₫3,224,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫118,172,000 ₫124,620,000 14-04-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'GP Fri 40 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫141,360,000 ₫149,048,000 14-04-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'HQ Fri 40 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫141,360,000 ₫149,048,000 14-04-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
45'HQ Fri 40 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫187,240,000 ₫194,928,000 14-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,965 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97233 | 10-04-2024 08:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Houston
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
20'GP Mon/ Sat 43 Days
Transit
₫6,448,000
Detail:
THC ₫3,224,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫107,235,200 ₫113,683,200 14-04-2024
Hai Phong
Houston
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'GP Mon/ Sat 43 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫134,416,000 ₫142,104,000 14-04-2024
Hai Phong
Houston
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'HQ Mon/ Sat 43 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫134,416,000 ₫142,104,000 14-04-2024
Hai Phong
Houston
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
45'HQ Mon/ Sat 43 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
AMS ₫992,000 / Cont
₫146,022,400 ₫153,710,400 14-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 753 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97141 | 09-04-2024 09:39

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
20'GP Tue 40 Days
Transit
₫6,505,200
Detail:
THC ₫3,252,600 / Cont
BILL ₫1,125,900 / B/L
SEAL ₫250,200 / Cont
TELEX ₫875,700 / B/L
AMS ₫1,000,800 / Cont
₫78,312,600 ₫84,817,800 14-04-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'GP Tue 40 Days
Transit
₫7,756,200
Detail:
THC ₫4,503,600 / Cont
BILL ₫1,125,900 / B/L
SEAL ₫250,200 / Cont
TELEX ₫875,700 / B/L
AMS ₫1,000,800 / Cont
₫97,452,900 ₫105,209,100 14-04-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'HQ Tue 40 Days
Transit
₫7,756,200
Detail:
THC ₫4,503,600 / Cont
BILL ₫1,125,900 / B/L
SEAL ₫250,200 / Cont
TELEX ₫875,700 / B/L
AMS ₫1,000,800 / Cont
₫97,452,900 ₫105,209,100 14-04-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
45'HQ Tue 40 Days
Transit
₫7,756,200
Detail:
THC ₫4,503,600 / Cont
BILL ₫1,125,900 / B/L
SEAL ₫250,200 / Cont
TELEX ₫875,700 / B/L
AMS ₫1,000,800 / Cont
₫104,083,200 ₫111,839,400 14-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 6,710 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97073 | 08-04-2024 08:38

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Calgary
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Calgary, Alberta, Canada
20'GP Wed/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 30 Days
Direct
₫6,324,000
Detail:
THC ₫3,224,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
ACI ₫868,000 / Cont
₫86,353,600 ₫92,677,600 14-04-2024
Ho Chi Minh
Calgary
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Calgary, Alberta, Canada
40'GP Wed/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 30 Days
Direct
₫7,564,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
ACI ₫868,000 / Cont
₫95,852,000 ₫103,416,000 14-04-2024
Ho Chi Minh
Calgary
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Calgary, Alberta, Canada
40'HQ Wed/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 30 Days
Direct
₫7,564,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL FEE ₫1,116,000 / B/L
TELEX ₫868,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
ACI ₫868,000 / Cont
₫95,852,000 ₫103,416,000 14-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 6,514 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97068 | 06-04-2024 08:52

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
20'GP Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
₫6,930,000
Detail:
THC ₫3,276,000 / Cont
BILL ₫1,134,000 / B/L
SEAL ₫252,000 / Cont
TELEX ₫882,000 / B/L
AMS ₫1,008,000 / Cont
LWS ₫378,000 / Cont
₫109,368,000 ₫116,298,000 14-04-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
40'GP Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
₫8,568,000
Detail:
THC ₫4,536,000 / Cont
BILL ₫1,134,000 / B/L
SEAL ₫252,000 / Cont
TELEX ₫882,000 / B/L
AMS ₫1,008,000 / Cont
LWS ₫756,000 / Cont
₫146,412,000 ₫154,980,000 14-04-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
40'HQ Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
₫8,568,000
Detail:
THC ₫4,536,000 / Cont
BILL ₫1,134,000 / B/L
SEAL ₫252,000 / Cont
TELEX ₫882,000 / B/L
AMS ₫1,008,000 / Cont
LWS ₫756,000 / Cont
₫146,412,000 ₫154,980,000 14-04-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
45'HQ Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
₫8,568,000
Detail:
THC ₫4,536,000 / Cont
BILL ₫1,134,000 / B/L
SEAL ₫252,000 / Cont
TELEX ₫882,000 / B/L
AMS ₫1,008,000 / Cont
LWS ₫756,000 / Cont
₫185,094,000 ₫193,662,000 14-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 13,232 Viewed