CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

See more >>

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99975 | 29-05-2024 11:05

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
20'GP Wed/ Sat 42 Days
Direct
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,900 $7,160 14-06-2024
Ho Chi Minh
Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'GP Wed/ Sat 42 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$7,945 $8,255 14-06-2024
Ho Chi Minh
Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'HQ Wed/ Sat 42 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$7,945 $8,255 14-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,978 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99837 | 28-05-2024 08:43

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Sun 20 Days
Direct
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$5,275 $5,535 07-06-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Sun 20 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$6,604 $6,914 07-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5,157 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99820 | 27-05-2024 09:17

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Sat 28 Days
Transit
$215
Detail:
THC $130 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / Cont
$1,220 $1,435 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 8,135 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99813 | 25-05-2024 08:54

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Sat 28 Days
Transit
$215
Detail:
THC $130 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / Cont
$1,180 $1,395 01-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5,293 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99664 | 24-05-2024 08:54

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Thu/ Sat 45 Days
Transit
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$5,745 $6,005 31-05-2024
Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Thu/ Sat 45 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,757 $7,067 31-05-2024
Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'HQ Thu/ Sat 45 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,757 $7,067 31-05-2024
Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
45'HQ Thu/ Sat 45 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$7,155 $7,465 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 11,829 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99549 | 23-05-2024 08:54

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
20'GP Fri 35 Days
Direct
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$4,892 $5,152 31-05-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'GP Fri 35 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,392 $6,702 31-05-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'HQ Fri 35 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,392 $6,702 31-05-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
45'HQ Fri 35 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$8,352 $8,662 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,310 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99473 | 22-05-2024 09:16

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
20'GP Fri 40 Days
Transit
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$5,870 $6,130 31-05-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'GP Fri 40 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$7,345 $7,655 31-05-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'HQ Fri 40 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$7,345 $7,655 31-05-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
45'HQ Fri 40 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$9,290 $9,600 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,148 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99381 | 21-05-2024 08:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Miami
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
20'GP Wed/ Sat 42 Days
Direct
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$5,060 $5,320 31-05-2024
Hai Phong
Miami
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'GP Wed/ Sat 42 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,600 $6,910 31-05-2024
Hai Phong
Miami
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'HQ Wed/ Sat 42 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,600 $6,910 31-05-2024
Hai Phong
Miami
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
45'HQ Wed/ Sat 42 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$8,620 $8,930 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,514 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99359 | 20-05-2024 10:34

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Wed 33 Days
Transit
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$4,900 $5,160 31-05-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Wed 33 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,415 $6,725 31-05-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Wed 33 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,415 $6,725 31-05-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Wed 33 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$8,510 $8,820 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,701 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99332 | 18-05-2024 08:55

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
20'GP Mon/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 38 Days
Direct
$255
Detail:
THC $130 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
ACI $35 / Cont
$6,132 $6,387 31-05-2024
Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
40'GP Mon/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 38 Days
Direct
$305
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
ACI $35 / Cont
$6,810 $7,115 31-05-2024
Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
40'HQ Mon/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 38 Days
Direct
$305
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
ACI $35 / Cont
$6,810 $7,115 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,029 Viewed