CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

See more >>

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #95008 | 26-02-2024 09:25

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
20'GP Tue/ Wed/ Sun 45 Days
Transit
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$5,460 $5,720 29-02-2024
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'GP Tue/ Wed/ Sun 45 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$6,870 $7,180 29-02-2024
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'HQ Tue/ Wed/ Sun 45 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$6,870 $7,180 29-02-2024
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
45'HQ Tue/ Wed/ Sun 45 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$8,690 $9,000 29-02-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,129 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #94989 | 24-02-2024 08:47

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
20'GP Fri 35 Days
Direct
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$5,020 $5,280 29-02-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'GP Fri 35 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,285 $6,595 29-02-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'HQ Fri 35 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,285 $6,595 29-02-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
45'HQ Fri 35 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$7,950 $8,260 29-02-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5,466 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #94904 | 23-02-2024 08:55

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Wed 33 Days
Transit
$305
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $30 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$5,670 $5,975 29-02-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,097 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #94842 | 22-02-2024 08:52

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thu 16 Days
Direct
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$3,960 $4,270 03-03-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,184 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #94787 | 21-02-2024 09:50

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
20'GP Fri 40 Days
Transit
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$7,230 $7,490 29-02-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'GP Fri 40 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$7,350 $7,660 29-02-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'HQ Fri 40 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$7,350 $7,660 29-02-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
45'HQ Fri 40 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$9,290 $9,600 29-02-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 8,029 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #94733 | 20-02-2024 08:55

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Baltimore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
20'GP Mon/ Wed/ Fri/ Sat 55 Days
Transit
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$5,700 $5,960 29-02-2024
Ho Chi Minh
Baltimore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
40'GP Mon/ Wed/ Fri/ Sat 55 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$7,240 $7,550 29-02-2024
Ho Chi Minh
Baltimore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
40'HQ Mon/ Wed/ Fri/ Sat 55 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$7,240 $7,550 29-02-2024
Ho Chi Minh
Baltimore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
45'HQ Mon/ Wed/ Fri/ Sat 55 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$9,160 $9,470 29-02-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 9,236 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #94673 | 19-02-2024 08:44

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Sat 50 Days
Transit
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$4,030 $4,290 29-02-2024
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Sat 50 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$5,040 $5,350 29-02-2024
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Sat 50 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$5,040 $5,350 29-02-2024
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
45'HQ Sat 50 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$8,360 $8,670 29-02-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,749 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #94660 | 17-02-2024 09:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Thu/ Sun 37 Days
Transit
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$5,280 $5,540 29-02-2024
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Thu/ Sun 37 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,600 $6,910 29-02-2024
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'HQ Thu/ Sun 37 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$6,600 $6,910 29-02-2024
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
45'HQ Thu/ Sun 37 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL FEE $45 / B/L
TELEX $35 / B/L
SEAL $10 / Cont
AMS $40 / Cont
$8,350 $8,660 29-02-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 9,594 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #94602 | 16-02-2024 08:48

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
20'GP Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$5,830 $6,090 29-02-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
40'GP Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$7,295 $7,605 29-02-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
40'HQ Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$7,295 $7,605 29-02-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
45'HQ Thu/ Fri/ Sat 53 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$9,225 $9,535 29-02-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 6,651 Viewed

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #94595 | 15-02-2024 13:38

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Wed 39 Days
Transit
$260
Detail:
THC $130 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$6,000 $6,260 29-02-2024
Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'GP Wed 39 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$6,670 $6,980 29-02-2024
Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'HQ Wed 39 Days
Transit
$310
Detail:
THC $180 / Cont
BILL $45 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $35 / B/L
AMS $40 / Cont
$6,670 $6,980 29-02-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,072 Viewed