SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Introductions

SUNIMEX rất hân hân hạnh đồng hành cùng các đối tác với các dịch vụ chuyên nghiệp như: - Thủ tục Hải Quan : + Các loại hình kinh doanh : B11, A11, A12,… + Gia công, sản xuất xuất khẩu : E42, E11, ...

See more >>

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97586 | 17-04-2024 16:02

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫6,614,400
Detail:
THC ₫3,052,800 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫1,272,000 / Cont
CLEANING FEE ₫254,400 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
Refund ₫1,526,400 ₫5,088,000 30-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫9,540,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫508,800 ₫10,048,800 30-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫9,540,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫508,800 ₫10,048,800 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 8,769 Viewed

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97585 | 17-04-2024 15:58

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Daily 8 Days
Direct
₫7,759,200
Detail:
THC ₫3,052,800 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANLING FEE ₫254,400 / Cont
HANDLING FEE ₫763,200 / Cont
₫4,579,200 ₫12,338,400 30-04-2024
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Daily 8 Days
Direct
₫12,084,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫5,088,000 / Cont
CLEANLING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫10,430,400 ₫22,514,400 30-04-2024
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Daily 8 Days
Direct
₫12,084,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫5,088,000 / Cont
CLEANLING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫10,430,400 ₫22,514,400 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 76 Viewed

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97584 | 17-04-2024 15:55

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 8 Days
Direct
₫6,487,200
Detail:
THC ₫3,052,800 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫1,272,000 / Cont
CLEANING FEE ₫254,400 / Cont
HANDLING FEE ₫763,200 / Cont
₫3,052,800 ₫9,540,000 30-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 8 Days
Direct
₫9,540,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫8,649,600 ₫18,189,600 30-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 8 Days
Direct
₫9,540,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫8,649,600 ₫18,189,600 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 98 Viewed

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97583 | 17-04-2024 15:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Daily 6 Days
Direct
₫7,886,400
Detail:
THC ₫3,052,800 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANING FEE ₫254,400 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫6,232,800 ₫14,119,200 30-04-2024
Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Daily 6 Days
Direct
₫12,084,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫5,088,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫8,776,800 ₫20,860,800 30-04-2024
Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Daily 6 Days
Direct
₫12,084,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫5,088,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫8,776,800 ₫20,860,800 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 55 Viewed

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97582 | 17-04-2024 15:43

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 6 Days
Direct
₫5,724,000
Detail:
THC ₫3,052,800 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫1,272,000 / Cont
CLEANING FEE ₫254,400 / Cont
₫4,706,400 ₫10,430,400 30-04-2024
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 6 Days
Direct
₫8,649,600
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
₫8,904,000 ₫17,553,600 30-04-2024
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 6 Days
Direct
₫8,649,600
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
₫8,904,000 ₫17,553,600 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 28 Viewed

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #96987 | 04-04-2024 09:22

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫5,310,000
Detail:
THC ₫2,832,000 / Cont
DO ₫1,062,000 / Cont
CLEANING FEE ₫236,000 / Cont
CIC ₫1,180,000 / Cont
Refund ₫944,000 ₫4,366,000 15-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫8,024,000
Detail:
THC ₫4,248,000 / Cont
DO ₫1,062,000 / Cont
CLEANING FEE ₫354,000 / Cont
CIC ₫2,360,000 / Cont
₫236,000 ₫8,260,000 15-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫8,024,000
Detail:
THC ₫4,248,000 / Cont
DO ₫1,062,000 / Cont
CLEANING FEE ₫354,000 / Cont
CIC ₫2,360,000 / Cont
₫236,000 ₫8,260,000 15-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,026 Viewed

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #96986 | 04-04-2024 09:19

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 6 Days
Direct
₫5,618,250
Detail:
THC ₫2,996,400 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫249,700 / Cont
CIC ₫1,248,500 / Cont
₫3,745,500 ₫9,363,750 07-04-2024
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 6 Days
Direct
₫8,489,800
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫374,550 / Cont
CIC ₫2,497,000 / Cont
₫7,491,000 ₫15,980,800 07-04-2024
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 6 Days
Direct
₫8,489,800
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫374,550 / Cont
CIC ₫2,497,000 / Cont
₫7,491,000 ₫15,980,800 07-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 66 Viewed

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #96985 | 04-04-2024 09:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 6 Days
Direct
₫5,618,250
Detail:
THC ₫2,996,400 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫249,700 / Cont
CIC ₫1,248,500 / Cont
₫3,745,500 ₫9,363,750 14-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 6 Days
Direct
₫8,489,800
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫374,550 / Cont
CIC ₫2,497,000 / Cont
₫9,238,900 ₫17,728,700 14-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 6 Days
Direct
₫8,489,800
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫374,550 / Cont
CIC ₫2,497,000 / Cont
₫9,238,900 ₫17,728,700 14-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 60 Viewed

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #96984 | 04-04-2024 09:09

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 10 Days
Direct
₫5,618,250
Detail:
THC ₫2,996,400 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫249,700 / Cont
CIC ₫1,248,500 / Cont
₫12,485,000 ₫18,103,250 15-04-2024
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 10 Days
Direct
₫8,489,800
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫374,550 / Cont
CIC ₫2,497,000 / Cont
₫12,485,000 ₫20,974,800 15-04-2024
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 10 Days
Direct
₫8,489,800
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫374,550 / Cont
CIC ₫2,497,000 / Cont
₫12,485,000 ₫20,974,800 15-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 84 Viewed

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #96298 | 26-03-2024 10:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Taiwu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taiwu, Pingtung, Taiwan
40'GP Mon 4 Days
Direct
₫6,741,900
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
BILL ₫1,123,650 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
TELEX ₫873,950 / Cont
₫8,989,200 ₫15,731,100 01-04-2024
Ho Chi Minh
Taiwu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taiwu, Pingtung, Taiwan
40'HQ Mon 4 Days
Direct
₫6,741,900
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
BILL ₫1,123,650 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
TELEX ₫873,950 / Cont
₫8,989,200 ₫15,731,100 01-04-2024
Ho Chi Minh
Taiwu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taiwu, Pingtung, Taiwan
45'HQ Mon 4 Days
Direct
₫6,741,900
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
BILL ₫1,123,650 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
TELEX ₫873,950 / Cont
₫8,989,200 ₫15,731,100 01-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 90 Viewed