ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Selina Lam

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Selina Lam

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #99175 | 16-05-2024 10:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 47 Ngày
Đi thẳng
7.262.370₫
Chi tiết
THC 3.694.890₫ / Cont
BILL 1.146.690₫ / B/L
SEAL 254.820₫ / Cont
AMS 1.146.690₫ / Cont
TELEX 1.019.280₫ / B/L
108.680.730₫ 115.943.100₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 47 Ngày
Đi thẳng
8.918.700₫
Chi tiết
THC 5.351.220₫ / Cont
BILL 1.146.690₫ / B/L
SEAL 254.820₫ / Cont
AMS 1.146.690₫ / Cont
TELEX 1.019.280₫ / B/L
135.054.600₫ 143.973.300₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 47 Ngày
Đi thẳng
8.918.700₫
Chi tiết
THC 5.351.220₫ / Cont
BILL 1.146.690₫ / B/L
SEAL 254.820₫ / Cont
AMS 1.146.690₫ / Cont
TELEX 1.019.280₫ / B/L
135.054.600₫ 143.973.300₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.377 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #98817 | 10-05-2024 16:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Kolkata
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.416.172₫
Chi tiết
THC 3.946.455₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
32.462.775₫ 38.878.947₫ 15-05-2024
Hai Phong
Kolkata
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
8.580.357₫
Chi tiết
THC 6.110.640₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
57.923.775₫ 66.504.132₫ 15-05-2024
Hai Phong
Kolkata
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
8.580.357₫
Chi tiết
THC 6.110.640₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
57.923.775₫ 66.504.132₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.631 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #98816 | 10-05-2024 16:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.416.172₫
Chi tiết
THC 3.946.455₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
24.187.950₫ 30.604.122₫ 15-05-2024
Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
8.580.357₫
Chi tiết
THC 6.110.640₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
27.243.270₫ 35.823.627₫ 15-05-2024
Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
8.580.357₫
Chi tiết
THC 6.110.640₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
27.243.270₫ 35.823.627₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 147 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #98805 | 10-05-2024 16:41

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Vizag
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vizag, Andhra Pradesh, India
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.161.562₫
Chi tiết
THC 3.691.845₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
17.186.175₫ 23.347.737₫ 15-05-2024
Hai Phong
Vizag
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vizag, Andhra Pradesh, India
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
8.580.357₫
Chi tiết
THC 6.110.640₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
22.278.375₫ 30.858.732₫ 15-05-2024
Hai Phong
Vizag
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vizag, Andhra Pradesh, India
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
8.580.357₫
Chi tiết
THC 6.110.640₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
22.278.375₫ 30.858.732₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 74 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #98804 | 10-05-2024 16:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Kolkata
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.161.562₫
Chi tiết
THC 3.691.845₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
32.462.775₫ 38.624.337₫ 15-05-2024
Hai Phong
Kolkata
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
57.923.775₫ 65.740.302₫ 15-05-2024
Hai Phong
Kolkata
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
57.923.775₫ 65.740.302₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 72 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #98803 | 10-05-2024 16:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Chittagong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.161.562₫
Chi tiết
THC 3.691.845₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
19.732.275₫ 25.893.837₫ 15-05-2024
Hai Phong
Chittagong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
27.370.575₫ 35.187.102₫ 15-05-2024
Hai Phong
Chittagong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
27.370.575₫ 35.187.102₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 84 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #98802 | 10-05-2024 16:34

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Colombo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.161.562₫
Chi tiết
THC 3.691.845₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
27.370.575₫ 33.532.137₫ 15-05-2024
Hai Phong
Colombo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
32.462.775₫ 40.279.302₫ 15-05-2024
Hai Phong
Colombo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
32.462.775₫ 40.279.302₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 41 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #98801 | 10-05-2024 16:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Kochi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kochi, Kerala, India
20'GP Hàng ngày 23 Ngày
Đi thẳng
6.161.562₫
Chi tiết
THC 3.691.845₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
24.824.475₫ 30.986.037₫ 15-05-2024
Hai Phong
Kochi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kochi, Kerala, India
40'GP Hàng ngày 23 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
31.189.725₫ 39.006.252₫ 15-05-2024
Hai Phong
Kochi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kochi, Kerala, India
40'HQ Hàng ngày 23 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
31.189.725₫ 39.006.252₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 35 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #98800 | 10-05-2024 16:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Tuticorin
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.161.562₫
Chi tiết
THC 3.691.845₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / Cont
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / Cont
21.005.325₫ 27.166.887₫ 15-05-2024
Hai Phong
Tuticorin
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / Cont
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / Cont
27.370.575₫ 35.187.102₫ 15-05-2024
Hai Phong
Tuticorin
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / Cont
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / Cont
27.370.575₫ 35.187.102₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 36 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #98799 | 10-05-2024 16:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Vizag
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vizag, Andhra Pradesh, India
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.161.562₫
Chi tiết
THC 3.691.845₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
16.549.650₫ 22.711.212₫ 15-05-2024
Hai Phong
Vizag
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vizag, Andhra Pradesh, India
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
23.551.425₫ 31.367.952₫ 15-05-2024
Hai Phong
Vizag
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vizag, Andhra Pradesh, India
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.816.527₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 305.532₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
23.551.425₫ 31.367.952₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 37 Lượt xem