PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

Người liên hệ: Mr Dennis Nguyen

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • Room 402-403, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau St., Dakao Ward, Dist.1
  • +84 28 38200986
  • www.pamvn.com, www.pamcargo.com