CUBIC INVESTMENT

CUBIC INVESTMENT

Người liên hệ: Mr. Son Quach

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

CUBIC INVESTMENT

Người liên hệ: Mr. Son Quach

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Giới thiệu

  • Address: Fl4, ATS Builing, 252 Hoang Quoc Viet Street, Bac Tu Liem District, Ha Noi, Vietnam
  • +840****** Hiện số
  • https://cubico.vn/

Thông tin liên hệ

  • Address: Fl4, ATS Builing, 252 Hoang Quoc Viet Street, Bac Tu Liem District, Ha Noi, Vietnam
  • +840****** Hiện số
  • https://cubico.vn/