CUBIC INVESTMENT

CUBIC INVESTMENT

Người liên hệ: Mr. Son Quach

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

CUBIC INVESTMENT

Người liên hệ: Mr. Son Quach

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Address: Fl4, ATS Builing, 252 Hoang Quoc Viet Street, Bac Tu Liem District, Ha Noi, Vietnam
  • +84 0345690151
  • https://cubico.vn/

Thông tin liên hệ

  • Address: Fl4, ATS Builing, 252 Hoang Quoc Viet Street, Bac Tu Liem District, Ha Noi, Vietnam
  • +84 0345690151
  • https://cubico.vn/
CUBIC INVESTMENT
Son Quach (CUBIC INVESTMENT )