Toho Taha Co., Ltd

Toho Taha Co., Ltd

Người liên hệ: Mr. Andy Boss

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Toho Taha Co., Ltd

Người liên hệ: Mr. Andy Boss

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 36/90/4 Highway 1, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
  • +84 0917009968
  • tohotaha.com.vn

Toho Taha Co., Ltd

Ref #56972 | 29-11-2022 17:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
20'RF Hàng ngày 9 Ngày
Chuyển tải
6.085.800₫
Chi tiết
THC 3.974.400₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
AMS 869.400₫ / Cont
21.287.880₫ 27.373.680₫ 15-12-2022

Toho Taha Co., Ltd

Ref #56791 | 28-11-2022 17:18

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'RF Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
8.073.000₫
Chi tiết
THC 5.961.600₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
AMS 869.400₫ / Cont
20.219.760₫ 28.292.760₫ 15-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
8.078.850₫
Chi tiết
THC 5.965.920₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 248.580₫ / Cont
AMS 870.030₫ / Cont
20.259.270₫ 28.338.120₫ 24-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'RF Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
5.220.180₫
Chi tiết
THC 3.977.280₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 248.580₫ / Cont
17.400.600₫ 22.620.780₫ 30-11-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Inchon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Inchon, South Korea
40'RF Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
7.208.820₫
Chi tiết
THC 5.965.920₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 248.580₫ / Cont
44.744.400₫ 51.953.220₫ 30-11-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'RF Hàng ngày 35 Ngày
Chuyển tải
8.078.850₫
Chi tiết
THC 5.965.920₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 248.580₫ / Cont
ENS 870.030₫ / Cont
69.602.400₫ 77.681.250₫ 30-11-2022

Toho Taha Co., Ltd

Ref #55039 | 16-11-2022 17:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hakata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hakata, Fukuoka, Japan
20'RF Hàng ngày 12 Ngày
Chuyển tải
5.222.910₫
Chi tiết
THC 3.979.360₫ / Cont
BILL 994.840₫ / Cont
SEAL 248.710₫ / Cont
21.712.383₫ 26.935.293₫ 30-11-2022

Toho Taha Co., Ltd

Ref #54837 | 15-11-2022 17:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'RF Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
5.222.910₫
Chi tiết
THC 3.979.360₫ / Cont
BILL 994.840₫ / Cont
SEAL 248.710₫ / Cont
18.653.250₫ 23.876.160₫ 30-11-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
6.715.170₫
Chi tiết
THC 4.601.135₫ / Cont
BILL 994.840₫ / Cont
SEAL 248.710₫ / Cont
AMS 870.485₫ / Cont
109.432.400₫ 116.147.570₫ 30-11-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Hàng ngày 34 Ngày
Chuyển tải
4.352.425₫
Chi tiết
THC 3.108.875₫ / Cont
BILL 994.840₫ / Cont
SEAL 248.710₫ / Cont
36.062.950₫ 40.415.375₫ 30-11-2022
Toho Taha Co., Ltd
Andy Boss (Toho Taha Co., Ltd)