ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

Atlantic Log. cung cấp cho bạn giải pháp logistic toàn diện, đặc biệt đối với hàng đi MỸ.

Xem thêm >>
  • 5th Floor, Kicotrans Building, 20 Sông Thao, Ward 2, Tan Binh Dist.
  • +84 (84-8)35472228
  • http://atlvietnam.com.vn

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #10325 | 27-06-2022 09:52

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 177.764.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 45 Ngày
ETD:
Ghi chú: BOOKING ON HAND

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #9861 | 01-06-2022 13:54

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Charleston, Charleston, South Carolina, United States
Cước: 275.498.600₫/40HQ
Hiệu lực đến: 15-06-2022
T/T: 40 Ngày
ETD: 14-06-2022
Ghi chú: BOOKING ON HAND

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #9860 | 01-06-2022 13:49

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Savannah, Chatham, Georgia, United States
Cước: 241.500.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 15-06-2022
T/T: 40 Ngày
ETD: 14-06-2022
Ghi chú: BOOKING ON HAND

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #9859 | 01-06-2022 13:43

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 414.630.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 15-06-2022
T/T: 40 Ngày
ETD: 14-06-2022
Ghi chú: BOOKING ON HAND

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #9740 | 20-05-2022 16:10

country
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 273.878.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-05-2022
T/T: 30 Ngày
ETD: 06/06/2022
Ghi chú: BOOKING ON HAND

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #30915 | 20-05-2022 15:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Savannah
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
Đi thẳng
7.241.520₫
Chi tiết
THC 4.409.900₫ / Cont
BILL 974.820₫ / Cont
SEAL 232.100₫ / Cont
AMS HBL 812.350₫ / Cont
AMS MBL 812.350₫ / Cont
273.878.000₫ 281.119.520₫ 31-05-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #30914 | 20-05-2022 15:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Charleston
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'HQ Thứ 2 29 Ngày
Đi thẳng
7.241.520₫
Chi tiết
THC 4.409.900₫ / Cont
BILL 974.820₫ / Cont
SEAL 232.100₫ / Cont
AMS MBL 812.350₫ / Cont
AMS HBL 812.350₫ / Cont
273.878.000₫ 281.119.520₫ 31-05-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #30913 | 20-05-2022 15:41

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 2 29 Ngày
Đi thẳng
7.241.520₫
Chi tiết
THC 4.409.900₫ / Cont
BILL 974.820₫ / Cont
SEAL 232.100₫ / Cont
AMS HBL 812.350₫ / Cont
AMS MBL 812.350₫ / Cont
273.878.000₫ 281.119.520₫ 31-05-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #30368 | 16-05-2022 14:05

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Charleston
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Thứ 2 29 Ngày
Đi thẳng
5.939.270₫
Chi tiết
THC 3.350.950₫ / Cont
BILL 970.620₫ / Cont
SEAL 231.100₫ / Cont
AMS 808.850₫ / Cont
Telex 577.750₫ / Cont
219.545.000₫ 225.484.270₫ 31-05-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #30367 | 16-05-2022 14:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 2 29 Ngày
Đi thẳng
6.054.820₫
Chi tiết
THC 3.466.500₫ / Cont
BILL 970.620₫ / Cont
SEAL 231.100₫ / Cont
AMS 808.850₫ / Cont
Telex 577.750₫ / Cont
219.545.000₫ 225.599.820₫ 31-05-2022
ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD
Thomas Truong (ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD)