ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

Atlantic Log. cung cấp cho bạn giải pháp logistic toàn diện, đặc biệt đối với hàng đi MỸ.

Xem thêm >>

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #74541 | 30-05-2023 17:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Chủ nhật 24 Ngày
Đi thẳng
6.196.300₫
Chi tiết
THC 3.121.800₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
31.099.750₫ 37.296.050₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Chủ nhật 24 Ngày
Đi thẳng
7.804.500₫
Chi tiết
THC 4.730.000₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
40.205.000₫ 48.009.500₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #74540 | 30-05-2023 17:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
6.196.300₫
Chi tiết
THC 3.121.800₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
31.099.750₫ 37.296.050₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
7.804.500₫
Chi tiết
THC 4.730.000₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
40.205.000₫ 48.009.500₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #74539 | 30-05-2023 17:41

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Thứ 3 33 Ngày
Đi thẳng
6.196.300₫
Chi tiết
THC 3.121.800₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / Cont
50.965.750₫ 57.162.050₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'GP Thứ 3 33 Ngày
Đi thẳng
7.804.500₫
Chi tiết
THC 4.730.000₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / Cont
65.037.500₫ 72.842.000₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #74538 | 30-05-2023 17:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Thứ 3 30 Ngày
Đi thẳng
6.196.300₫
Chi tiết
THC 3.121.800₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
50.965.750₫ 57.162.050₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'GP Thứ 3 30 Ngày
Đi thẳng
7.804.500₫
Chi tiết
THC 4.730.000₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
65.037.500₫ 72.842.000₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #74537 | 30-05-2023 17:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Thứ 3 34 Ngày
Đi thẳng
6.196.300₫
Chi tiết
THC 3.121.800₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
50.965.750₫ 57.162.050₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Thứ 3 34 Ngày
Đi thẳng
7.804.500₫
Chi tiết
THC 4.730.000₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
65.037.500₫ 72.842.000₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #74536 | 30-05-2023 17:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 3 27 Ngày
Đi thẳng
6.196.300₫
Chi tiết
THC 3.121.800₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
50.965.750₫ 57.162.050₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 3 27 Ngày
Đi thẳng
7.804.500₫
Chi tiết
THC 4.730.000₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
65.037.500₫ 72.842.000₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #74512 | 29-05-2023 17:05

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Chủ nhật 24 Ngày
Đi thẳng
6.196.300₫
Chi tiết
THC 3.121.800₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
33.937.750₫ 40.134.050₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Chủ nhật 24 Ngày
Đi thẳng
7.804.500₫
Chi tiết
THC 4.730.000₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
43.752.500₫ 51.557.000₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #74511 | 29-05-2023 17:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
6.196.300₫
Chi tiết
THC 3.121.800₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
33.937.750₫ 40.134.050₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
7.804.500₫
Chi tiết
THC 4.730.000₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
43.752.500₫ 51.557.000₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #74510 | 29-05-2023 16:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Thứ 3 34 Ngày
Đi thẳng
6.196.300₫
Chi tiết
THC 3.121.800₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
52.857.750₫ 59.054.050₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'GP Thứ 3 34 Ngày
Đi thẳng
7.804.500₫
Chi tiết
THC 4.730.000₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
67.402.500₫ 75.207.000₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #74509 | 29-05-2023 16:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Thứ 3 31 Ngày
Đi thẳng
6.196.300₫
Chi tiết
THC 3.121.800₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
52.857.750₫ 59.054.050₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'GP Thứ 3 31 Ngày
Đi thẳng
7.804.500₫
Chi tiết
THC 4.730.000₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
AMS 946.000₫ / B/L
Telex 827.750₫ / B/L
67.402.500₫ 75.207.000₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD
Thomas Truong (ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD)