ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

Atlantic Log. cung cấp cho bạn giải pháp logistic toàn diện, đặc biệt đối với hàng đi MỸ.

Xem thêm >>

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #61192 | 11-01-2023 14:10

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Thứ 7 31 Ngày
Đi thẳng
6.188.440₫
Chi tiết
THC 3.117.840₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
43.697.000₫ 49.885.440₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'GP Thứ 7 31 Ngày
Đi thẳng
7.676.500₫
Chi tiết
THC 4.605.900₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
62.593.000₫ 70.269.500₫ 31-01-2023

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #61193 | 11-01-2023 14:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
6.188.440₫
Chi tiết
THC 3.117.840₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
43.697.000₫ 49.885.440₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'GP Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
7.676.500₫
Chi tiết
THC 4.605.900₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
62.593.000₫ 70.269.500₫ 31-01-2023

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #61194 | 11-01-2023 14:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
20'GP Thứ 2 69 Ngày
Chuyển tải
6.188.440₫
Chi tiết
THC 3.117.840₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
43.697.000₫ 49.885.440₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'GP Thứ 2 69 Ngày
Chuyển tải
7.676.500₫
Chi tiết
THC 4.605.900₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
62.593.000₫ 70.269.500₫ 31-01-2023

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #61195 | 11-01-2023 14:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 7 23 Ngày
Đi thẳng
6.188.440₫
Chi tiết
THC 3.117.840₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
24.801.000₫ 30.989.440₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 7 23 Ngày
Đi thẳng
7.676.500₫
Chi tiết
THC 4.605.900₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
33.068.000₫ 40.744.500₫ 31-01-2023

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #61197 | 11-01-2023 14:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Thứ 2 22 Ngày
Chuyển tải
6.188.440₫
Chi tiết
THC 3.117.840₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
24.801.000₫ 30.989.440₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Thứ 2 22 Ngày
Chuyển tải
7.676.500₫
Chi tiết
THC 4.605.900₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
33.068.000₫ 40.744.500₫ 31-01-2023

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #61201 | 11-01-2023 14:34

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
20'GP Thứ 3 25 Ngày
Đi thẳng
6.188.440₫
Chi tiết
THC 3.117.840₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
29.525.000₫ 35.713.440₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
40'GP Thứ 3 25 Ngày
Đi thẳng
7.676.500₫
Chi tiết
THC 4.605.900₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
37.792.000₫ 45.468.500₫ 31-01-2023

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #61203 | 11-01-2023 14:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 6 32 Ngày
Đi thẳng
6.188.440₫
Chi tiết
THC 3.117.840₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
21.258.000₫ 27.446.440₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Thứ 6 32 Ngày
Đi thẳng
7.322.200₫
Chi tiết
THC 4.251.600₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 944.800₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
40.154.000₫ 47.476.200₫ 31-01-2023

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #61207 | 11-01-2023 15:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 6 29 Ngày
Đi thẳng
6.070.340₫
Chi tiết
THC 3.117.840₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
ENS 826.700₫ / B/L
21.258.000₫ 27.328.340₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Thứ 6 29 Ngày
Đi thẳng
7.204.100₫
Chi tiết
THC 4.251.600₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
ENS 826.700₫ / B/L
40.154.000₫ 47.358.100₫ 31-01-2023

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #61210 | 11-01-2023 15:19

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'GP Thứ 6/ Thứ 7 36 Ngày
Chuyển tải
6.070.340₫
Chi tiết
THC 3.117.840₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
ENS 826.700₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
21.258.000₫ 27.328.340₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'GP Thứ 6/ Thứ 7 36 Ngày
Chuyển tải
7.204.100₫
Chi tiết
THC 4.251.600₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
ENS 826.700₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
40.154.000₫ 47.358.100₫ 31-01-2023

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #61214 | 11-01-2023 15:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
20'GP Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
6.070.340₫
Chi tiết
THC 3.117.840₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
ENS 826.700₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
21.258.000₫ 27.328.340₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'GP Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
7.204.100₫
Chi tiết
THC 4.251.600₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
ENS 826.700₫ / B/L
Telex 826.700₫ / B/L
40.154.000₫ 47.358.100₫ 31-01-2023
ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD
Thomas Truong (ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD)