ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

Atlantic Log. cung cấp cho bạn giải pháp logistic toàn diện, đặc biệt đối với hàng đi MỸ.

Xem thêm >>

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #65744 | 16-03-2023 11:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
20'GP Thứ 6 44 Ngày
Chuyển tải
6.225.120₫
Chi tiết
THC 3.136.320₫ / Cont
BILL 1.069.200₫ / B/L
SEAL 237.600₫ / Cont
AMS 950.400₫ / B/L
Telex 831.600₫ / B/L
34.452.000₫ 40.677.120₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
40'GP Thứ 6 44 Ngày
Chuyển tải
7.365.600₫
Chi tiết
THC 4.276.800₫ / Cont
BILL 1.069.200₫ / B/L
SEAL 237.600₫ / Cont
AMS 950.400₫ / B/L
Telex 831.600₫ / B/L
49.420.800₫ 56.786.400₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #65746 | 16-03-2023 11:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 6 42 Ngày
Chuyển tải
6.225.120₫
Chi tiết
THC 3.136.320₫ / Cont
BILL 1.069.200₫ / B/L
SEAL 237.600₫ / Cont
AMS 950.400₫ / B/L
Telex 831.600₫ / B/L
34.452.000₫ 40.677.120₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 6 42 Ngày
Chuyển tải
7.365.600₫
Chi tiết
THC 4.276.800₫ / Cont
BILL 1.069.200₫ / B/L
SEAL 237.600₫ / Cont
AMS 950.400₫ / B/L
Telex 831.600₫ / B/L
49.658.400₫ 57.024.000₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #65911 | 17-03-2023 14:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 6 11 Ngày
Chuyển tải
5.272.500₫
Chi tiết
THC 3.135.000₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
8.787.500₫ 14.060.000₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Thứ 6 11 Ngày
Chuyển tải
6.768.750₫
Chi tiết
THC 4.631.250₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
16.625.000₫ 23.393.750₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #65912 | 17-03-2023 14:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Thứ 4 7 Ngày
Chuyển tải
5.272.500₫
Chi tiết
THC 3.135.000₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
7.837.500₫ 13.110.000₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'GP Thứ 4 7 Ngày
Chuyển tải
6.650.000₫
Chi tiết
THC 4.512.500₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
15.912.500₫ 22.562.500₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #65927 | 17-03-2023 16:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Kattupalli
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
20'GP Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
5.272.500₫
Chi tiết
THC 3.135.000₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
8.787.500₫ 14.060.000₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Kattupalli
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
40'GP Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
6.650.000₫
Chi tiết
THC 4.512.500₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
14.487.500₫ 21.137.500₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #65928 | 17-03-2023 16:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Vizag
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vizag, Andhra Pradesh, India
20'GP Thứ 4 11 Ngày
Chuyển tải
5.272.500₫
Chi tiết
THC 3.135.000₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
8.787.500₫ 14.060.000₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Vizag
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vizag, Andhra Pradesh, India
40'GP Thứ 4 11 Ngày
Chuyển tải
6.650.000₫
Chi tiết
THC 4.512.500₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
16.862.500₫ 23.512.500₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #65930 | 17-03-2023 16:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
5.272.500₫
Chi tiết
THC 3.135.000₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
8.787.500₫ 14.060.000₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
6.650.000₫
Chi tiết
THC 4.512.500₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
16.862.500₫ 23.512.500₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #65936 | 17-03-2023 16:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 4 7 Ngày
Chuyển tải
5.272.500₫
Chi tiết
THC 3.135.000₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
13.062.500₫ 18.335.000₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 4 7 Ngày
Chuyển tải
6.650.000₫
Chi tiết
THC 4.512.500₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
17.812.500₫ 24.462.500₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #65941 | 17-03-2023 16:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
20'GP Thứ 6 14 Ngày
Chuyển tải
5.272.500₫
Chi tiết
THC 3.135.000₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
17.812.500₫ 23.085.000₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'GP Thứ 6 14 Ngày
Chuyển tải
6.650.000₫
Chi tiết
THC 4.512.500₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
33.250.000₫ 39.900.000₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #65948 | 17-03-2023 17:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Kolkata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 11 Ngày
Chuyển tải
5.272.500₫
Chi tiết
THC 3.135.000₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
15.437.500₫ 20.710.000₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Kolkata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 11 Ngày
Chuyển tải
6.412.500₫
Chi tiết
THC 4.275.000₫ / Cont
BILL 1.068.750₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
Telex 831.250₫ / B/L
30.875.000₫ 37.287.500₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD
Thomas Truong (ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD)