DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms. LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms. LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • 136 Chu Van An Str, Ward 26, Binh Thanh District, Hochiminh City
 • +84 +8428 6290 2008
 • dgs.com.vn

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #12038 | 13-10-2022 09:38

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chicago, Cook, Illinois, United States
Cước: 151.326.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-10-2022
T/T: 35 Ngày
ETD:
Ghi chú: CONTACT : 0359859911
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #12037 | 13-10-2022 09:36

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 40.834.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-10-2022
T/T: 25 Ngày
ETD:
Ghi chú: SUBJECT LCC ( THC, BILL,SEAL, TELEX , HDL FEE )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'RF Thứ 4/ Thứ 6 37 Ngày
Đi thẳng
8.530.650₫
Chi tiết
THC 5.526.900₫ / Cont
BILL 1.081.350₫ / B/L
SEAL 240.300₫ / Cont
AMS 961.200₫ / B/L
TELEX 720.900₫ / B/L
165.807.000₫ 174.337.650₫ 14-10-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 45 Ngày
Đi thẳng
5.928.690₫
Chi tiết
THC 3.095.300₫ / Cont
BILL 952.400₫ / B/L
SEAL 214.290₫ / Cont
AMS 952.400₫ / Cont
TELEX 714.300₫ / Cont
135.717.000₫ 141.645.690₫ 10-10-2022
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 45 Ngày
Đi thẳng
7.547.770₫
Chi tiết
THC 4.714.380₫ / Cont
BILL 952.400₫ / B/L
SEAL 214.290₫ / Cont
AMS 952.400₫ / Cont
TELEX 714.300₫ / Cont
184.527.500₫ 192.075.270₫ 10-10-2022
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 45 Ngày
Đi thẳng
7.547.770₫
Chi tiết
THC 4.714.380₫ / Cont
BILL 952.400₫ / B/L
SEAL 214.290₫ / Cont
AMS 952.400₫ / Cont
TELEX 714.300₫ / Cont
184.527.500₫ 192.075.270₫ 10-10-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 7 19 Ngày
Đi thẳng
3.910.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫ / Cont
BILL 920.000₫ / Cont
SEAL 230.000₫ / Cont
241.500.000₫ 245.410.000₫ 31-03-2022
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 7 19 Ngày
Đi thẳng
5.405.000₫
Chi tiết
THC 4.255.000₫ / Cont
BILL 920.000₫ / Cont
SEAL 230.000₫ / Cont
310.500.000₫ 315.905.000₫ 31-03-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 19 Ngày
Đi thẳng
4.816.614₫
Chi tiết
THC 2.765.520₫ / Cont
BILL 921.840₫ / B/L
SEAL 207.414₫ / Cont
AMS 921.840₫ / B/L
169.388.100₫ 174.204.714₫ 14-06-2021
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 19 Ngày
Đi thẳng
6.199.374₫
Chi tiết
THC 4.148.280₫ / Cont
BILL 921.840₫ / B/L
SEAL 207.414₫ / Cont
AMS 921.840₫ / B/L
207.414.000₫ 213.613.374₫ 14-06-2021
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 19 Ngày
Đi thẳng
6.199.374₫
Chi tiết
THC 4.148.280₫ / Cont
BILL 921.840₫ / B/L
SEAL 207.414₫ / Cont
AMS 921.840₫ / B/L
207.414.000₫ 213.613.374₫ 14-06-2021
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
4.815.200₫
Chi tiết
THC 2.778.000₫ / Cont
SEAL 185.200₫ / Cont
BILL 926.000₫ / B/L
AMS 926.000₫ / B/L
90.285.000₫ 95.100.200₫ 31-03-2021
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.204.200₫
Chi tiết
THC 4.167.000₫ / Cont
SEAL 185.200₫ / Cont
BILL 926.000₫ / B/L
AMS 926.000₫ / B/L
115.750.000₫ 121.954.200₫ 31-03-2021
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.204.200₫
Chi tiết
THC 4.167.000₫ / Cont
SEAL 185.200₫ / Cont
BILL 926.000₫ / B/L
AMS 926.000₫ / B/L
115.750.000₫ 121.954.200₫ 31-03-2021
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
4.768.900₫
Chi tiết
DOC 879.700₫ / B/L
THC 2.778.000₫ / Cont
SEAL 185.200₫ / Cont
ENS 926.000₫ / B/L
87.970.000₫ 92.738.900₫ 31-03-2021
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.157.900₫
Chi tiết
DOC 879.700₫ / B/L
THC 4.167.000₫ / Cont
SEAL 185.200₫ / Cont
ENS 926.000₫ / B/L
160.892.500₫ 167.050.400₫ 31-03-2021
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.157.900₫
Chi tiết
DOC 879.700₫ / B/L
THC 4.167.000₫ / Cont
SEAL 185.200₫ / Cont
ENS 926.000₫ / B/L
163.207.500₫ 169.365.400₫ 31-03-2021
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #4741 | 17-03-2021 09:31

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 91.442.500₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: 13 Ngày
ETD: 26/3/2021
Ghi chú: LIÊN HỆ : 0359859911
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #4473 | 22-01-2021 11:36

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 137.802.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 28-02-2021
T/T: 19 Ngày
ETD: 30/1/2021
Ghi chú: LIÊN HỆ : 0359859911
 • Bình luận
 • Chia sẻ
DGS Logistics LTD Co.,
LILY TRAM TRAN (DGS Logistics LTD Co.,)