DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Dịch vụ

§Air Freight
§Sea Freight
§Customs Clearance
§International Crossing Border between Vietnam and Cambodia, Laos.
§Project Management (Project or Heavy Duty Machinery & Equipment)