PJSC TransContainer

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Natalia Lipovskaia

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Natalia Lipovskaia

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Russia, Moscow, 6th floor, office 3, building 6, estate 39, Leningradskaya st., Khimki
  • +84 4957881717
  • https://trcont.com

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
9.936.000₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 2.980.800₫ / Cont
SEAL 3.726.000₫ / Cont
289.708.920₫ 299.644.920₫ 28-02-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
9.936.000₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 2.980.800₫ / Cont
SEAL 3.726.000₫ / Cont
289.708.920₫ 299.644.920₫ 28-02-2023

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #61899 | 03-02-2023 16:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 28-02-2023
Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 28-02-2023

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #61898 | 03-02-2023 16:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 28-02-2023
Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 28-02-2023

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #61897 | 03-02-2023 16:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Chongqing
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Chuyển tải
74.520₫
Chi tiết
THC 24.840₫ / Cont
BILL 24.840₫ / Cont
SEAL 24.840₫ / Cont
35.521.200₫ 35.595.720₫ 28-02-2023
Hai Phong
Chongqing
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Chuyển tải
23.622.840₫
Chi tiết
THC 2.508.840₫ / Cont
BILL 4.968.000₫ / Cont
SEAL 16.146.000₫ / Cont
29.808.000₫ 53.430.840₫ 28-02-2023
Hai Phong
Chongqing
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Chuyển tải
18.679.680₫
Chi tiết
THC 2.508.840₫ / Cont
BILL 24.840₫ / Cont
SEAL 16.146.000₫ / Cont
29.808.000₫ 48.487.680₫ 28-02-2023

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #61896 | 03-02-2023 16:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Chongqing
Hai Phong
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Chuyển tải
74.520₫
Chi tiết
THC 24.840₫ / Cont
BILL 24.840₫ / Cont
SEAL 24.840₫ / Cont
35.521.200₫ 35.595.720₫ 28-02-2023
Chongqing
Hai Phong
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Chuyển tải
4.968.000₫
Chi tiết
THC 2.484.000₫ / Cont
BILL 1.242.000₫ / Cont
SEAL 1.242.000₫ / Cont
48.438.000₫ 53.406.000₫ 28-02-2023
Chongqing
Hai Phong
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Chuyển tải
4.968.000₫
Chi tiết
THC 2.484.000₫ / Cont
BILL 1.242.000₫ / Cont
SEAL 1.242.000₫ / Cont
48.438.000₫ 53.406.000₫ 28-02-2023

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #61895 | 03-02-2023 15:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 38 Ngày
Chuyển tải
7.452.000₫
Chi tiết
THC 2.484.000₫ / Cont
BILL 3.726.000₫ / Cont
SEAL 1.242.000₫ / Cont
277.040.520₫ 284.492.520₫ 28-02-2023
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 38 Ngày
Chuyển tải
7.452.000₫
Chi tiết
THC 2.484.000₫ / Cont
BILL 3.726.000₫ / Cont
SEAL 1.242.000₫ / Cont
277.040.520₫ 284.492.520₫ 28-02-2023

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 38 Ngày
Chuyển tải
7.452.000₫
Chi tiết
THC 2.484.000₫ / Cont
BILL 3.726.000₫ / Cont
SEAL 1.242.000₫ / Cont
233.620.200₫ 241.072.200₫ 28-02-2023
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 38 Ngày
Chuyển tải
7.452.000₫
Chi tiết
THC 2.484.000₫ / Cont
BILL 3.726.000₫ / Cont
SEAL 1.242.000₫ / Cont
233.620.200₫ 241.072.200₫ 28-02-2023

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Vladivostok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostok, Primorskij, Russia
40'GP Hàng ngày 14 Ngày
Chuyển tải
7.452.000₫
Chi tiết
THC 2.484.000₫ / Cont
BILL 3.726.000₫ / Cont
SEAL 1.242.000₫ / Cont
191.516.400₫ 198.968.400₫ 28-02-2023
Ho Chi Minh
Vladivostok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostok, Primorskij, Russia
40'HQ Hàng ngày 14 Ngày
Chuyển tải
7.452.000₫
Chi tiết
THC 2.484.000₫ / Cont
BILL 3.726.000₫ / Cont
SEAL 1.242.000₫ / Cont
191.516.400₫ 198.968.400₫ 28-02-2023

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #61892 | 03-02-2023 15:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
7.452.000₫
Chi tiết
THC 2.484.000₫ / Cont
BILL 3.726.000₫ / Cont
SEAL 1.242.000₫ / Cont
278.406.720₫ 285.858.720₫ 28-02-2023
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
7.452.000₫
Chi tiết
THC 2.484.000₫ / Cont
BILL 3.726.000₫ / Cont
SEAL 1.242.000₫ / Cont
278.406.720₫ 285.858.720₫ 28-02-2023

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
9.936.000₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 2.980.800₫ / Cont
SEAL 3.726.000₫ / Cont
289.708.920₫ 299.644.920₫ 28-02-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
9.936.000₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 2.980.800₫ / Cont
SEAL 3.726.000₫ / Cont
289.708.920₫ 299.644.920₫ 28-02-2023
PJSC TransContainer
Natalia Lipovskaia (PJSC TransContainer)