ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
98777 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 29 Ngày
8.274.825₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
AMS 1.018.440₫
TLX 891.135₫
112.028.400₫ 120.303.225₫ 18-05-2024
98356 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 35 Ngày
7.077.046₫
Chi tiết
THC 3.894.921₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 254.570₫
AMS 1.018.280₫
Handling fee 763.710₫
84.771.810₫ 91.848.856₫ 17-05-2024
98356 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 35 Ngày
8.095.326₫
Chi tiết
THC 4.913.201₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 254.570₫
AMS 1.018.280₫
Handling fee 763.710₫
105.137.410₫ 113.232.736₫ 17-05-2024
98414 Ho Chi Minh
> Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
20'GP Thứ 3/ Thứ 4 7 Ngày
2.291.490₫
Chi tiết
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
TLX 891.135₫
5.092.200₫ 7.383.690₫ 19-05-2024
98414 Ho Chi Minh
> Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
40'GP Thứ 3/ Thứ 4 7 Ngày
2.291.490₫
Chi tiết
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
TLX 891.135₫
6.365.250₫ 8.656.740₫ 19-05-2024
97944 Ho Chi Minh
> Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Thứ 4 20 Ngày
6.160.836₫
Chi tiết
THC 3.869.616₫
BILL 1.145.610₫
SEAL 254.580₫
TLX 891.030₫
19.857.240₫ 26.018.076₫ 16-05-2024
97944 Ho Chi Minh
> Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Thứ 4 20 Ngày
7.204.614₫
Chi tiết
THC 4.913.394₫
BILL 1.145.610₫
SEAL 254.580₫
TLX 891.030₫
27.494.640₫ 34.699.254₫ 16-05-2024
97953 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Thứ 3/ Thứ 4 5 Ngày
6.160.836₫
Chi tiết
THC 3.869.616₫
BILL 1.145.610₫
SEAL 254.580₫
TLX 891.030₫
4.582.440₫ 10.743.276₫ 15-05-2024
97953 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Thứ 3/ Thứ 4 5 Ngày
7.255.530₫
Chi tiết
THC 4.964.310₫
BILL 1.145.610₫
SEAL 254.580₫
TLX 891.030₫
5.855.340₫ 13.110.870₫ 15-05-2024
98156 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 7 15 Ngày
6.186.294₫
Chi tiết
THC 3.895.074₫
BILL 1.145.610₫
SEAL 254.580₫
TLX 891.030₫
34.368.300₫ 40.554.594₫ 19-05-2024
  • Hiển thị